På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2016

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2013-12-20 | 131 675783-13/112
  Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM(2013) 721 slutlig

 • 2013-12-18 | 131 700123-13/112
  Promemoria om skattskyldighet till avkastningsskatt samt ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga (Fi2013/4101)

 • 2013-12-16 | 131 672898–13/12
  Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

 • 2013-12-16 | 131 708189-13/112
  Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv

 • 2013-12-16 | 131 689752-13/112
  Promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

 • 2013-12-09 | 131 684334-13/112
  Promemoria om tröskeleffekter och förnybar el

 • 2013-12-05 | 131 736977-13/112
  Finansutskottets förslag om ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

 • 2013-12-03 | 131-64049513/112
  Yttrande över ”En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur” SOU 2013:73 (Dnr Fi2013/3592)

 • 2013-12-02 | 131 682697-13/112
  Promemorian Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap

 • 2013-12-02 | 131 607260–13/112
  Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (Ds 2013:62)

 • 2013-12-02 | 131 598864-13/112
  Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

 • 2013-11-28 | 131-713898-13/112
  Förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt

 • 2013-11-25 | 131 542148-13/112
  Betänkande En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

 • 2013-11-22 | 131 427994-13/112
  En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)

 • 2013-11-18 | 131 591240-13/112
  Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2013/3266)

 • 2013-11-18 | 131-582957-13/112
  Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus, Ds 2013:61

 • 2013-11-15 | 131-649134-13/112
  Förslag till krav på rapportering av kadmiumhalter i mineralgödselmedel till Produktregistret; ändring av KIFS 2008:2

 • 2013-11-11 | 131 571467-13/112
  Promemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

 • 2013-11-11 | 131 569331-13/112
  Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

 • 2013-11-11 | 131 630985-13/112
  Promemorian Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (U 2013/6057/SF)

 • 2013-11-11 | 131 574309-13/112
  Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63)

 • 2013-11-11 | 131 650920-13/112
  Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

 • 2013-10-21 | 131 516344-13/112
  Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (EI R2013:09)

 • 2013-10-07 | 131 482923-13/112
  Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

 • 2013-10-07 | 131 440662–13/112
  Högskolestiftelser (Ds 2013:49)

 • 2013-09-30 | 131 432053-13/112
  Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Ds 2013:47

 • 2013-09-24 | 131 585008-13/112
  Remiss av uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring – FI Dnr 13-795

 • 2013-09-23 | 131 423274-13/112
  Yttrande över betänkandet SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet

 • 2013-09-19 | 131 524463-13/112
  Promemorian Förstärkt nedsättning av egenavgifter (dnr Fi2013/3095)

 • 2013-09-16 | 131 532916-13/112
  Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

 • 2013-09-16 | 131 389602-13/112
  Promemoria; Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

 • 2013-09-16 | 131 421921-13/ 112
  Yttrande över SOU 2013:42: Tillsyn över polisen

 • 2013-09-16 | 131 414787-13/112
  Betänkande SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (A 2013/178/A)

 • 2013-09-02 | 131 374637-13/112
  Vägval för premiepensionen Ds 2013:35

 • 2013-09-02 | 131-429258-13/112
  Promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

 • 2013-08-30 | 131 389718-13/112
  Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

 • 2013-08-26 | 131 298262-13/112
  Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen - Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013:25

 • 2013-08-20 | 13-2866
  Förslag från Finansinspektionen till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 13-2866)

 • 2013-08-19 | 131 329346-13/112
  E-röstning och andra valfrågor, SOU 2013:24

 • 2013-08-19 | 131 329981-13/112
  Departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

 • 2013-08-12 | 131-411928-13/112
  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

 • 2013-08-05 | 131 411924-13/112
  Promemoria om vissa skattefrågor

 • 2013-08-05 | 131 396915-13/112
  Promemorian Förslag om skydd av den sjukpeninggrundande inkomsten vid korttidsarbete

 • 2013-08-01 | 131-429240-13/112
  Promemoria; Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

 • 2013-07-08 | 131-29485-13/112
  Betänkandet Internationell straffverkställighet; SOU 2013:21

 • 2013-07-08 | 131 357977-13/112
  Departementspromemorian Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen (S 2013/3257/FST)

 • 2013-06-17 | 131 344222-13/112
  Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar – FI Dnr 13-795

 • 2013-06-17 | 131 325544-13/112
  Ersättning för polisbevakning (Ds 2013:24)

 • 2013-06-17 | 131 345789-13/112
  Promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning, Fi2013/2050

 • 2013-06-17 | N2013/1012/MK
  Effektivare konkurrenstillsyn SOU 2013:16 (Dnr N2013/1012/MK)

 • 2013-06-05 | 131 238455-13/112
  Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Ds 2013:12

 • 2013-06-04 | 131 194888-13/112
  Skatteverkets yttrande över slutbetänkandet Den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

 • 2013-06-03 | 131 179471-13/112
  Departementspromemorian Ds 2013:10 Domstolsdatalag (Ju2013/1684/DOM)

 • 2013-05-29 | 131 323006-13/112
  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

 • 2013-05-27 | 131 173258-13/112
  Remissvar avseende betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6), Fi 2013/329

 • 2013-05-27 | 131 333369-13/112
  Departementspromemorian Beskattning av etanolbränslen

 • 2013-05-23 | 131-173223-13/112
  Betänkandet; Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3)

 • 2013-05-20 | 131 315212-13/112
  Promemorian Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

 • 2013-05-13 | 131-264764-13/112
  Europeiska kommissionens förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden

 • 2013-05-13 | 131 271424-13/112
  Promemorian Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

 • 2013-05-13 | 131 135550-13/112
  Remiss över Informationshanteringsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 (Ju2013/198/L6)

 • 2013-05-06 | 131 139032-13 112
  Yttrande över SOU 2012:95: Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

 • 2013-05-06 | 131 220592-13/112
  Departementspromemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

 • 2013-05-06 | 131 257056-13/112
  Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 (Fi2013/1535)

 • 2013-04-29 | 131-208914-13/112
  Energimyndighetens rapport ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet” samt Finansdepartementets promemoria ”Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige”

 • 2013-04-22 | 131-62644-13/112
  Naturvårdsverkets rapport ” Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”

 • 2013-04-22 | 131 204421-13/112
  Remiss gällande vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m.

 • 2013-04-22 | FI Dnr 12-12520
  Förslag från Finansinspektionen om ändringar i föreskriften om säkerhetsreserv och redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag (FI Dnr 12-12520)

 • 2013-04-15 | 131 220732-13/112
  Remiss; Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen (DS 2013:20).

 • 2013-04-15 | 131-49514-13/112
  Betänkandet "Näringsförbud – tillsyn och effektivitet", SOU 2012:84

 • 2013-04-08 | 131 115265-13/112
  Förändrad hantering av importmoms

 • 2013-03-25 | 131 139063-13/112
  Remissvar avseende utkast till lagrådsremissen Sekretess i det internationella samarbetet

 • 2013-03-25 | Ju2013/1255/L1
  Justitiedepartementets promemoria om förordningsförändringar till följd av prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (Ju2013/1255/L1)

 • 2013-03-20 | 131 126177-13/112
  Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder m.m.

 • 2013-03-11 | 131 848309-12 112
  Yttrande över SOU 2012:77: En tydligare organisation för Säkerhetspolisen

 • 2013-03-11 | 131 848309-12 112
  Yttrande över SOU 2012:78: En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar

 • 2013-03-11 | 131-22202-13/112
  Trafikverkets rapport ”Regeringsuppdrag att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3” (Fi2012/4346)

 • 2013-03-11 | 131-93420-131/112
  Riksdagsförvaltningens betänkande 2012/13:URF1 om omställningsstöd för riksdagsledamöter

 • 2013-03-11 | 131 128880-13/112
  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner, COM(2013) 71 final

 • 2013-03-11 | 131 8644-13/112
  Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Ds 2012:60

 • 2013-02-25 | 131 88433-13/112
  EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM (2012) 778 final)

 • 2013-02-25 | 131 730456-12/112
  Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

 • 2013-02-25 | 131 829428-12/112
  Departementspromemoria Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (S2012/8623/FST)

 • 2013-02-25 | 131-45500-13/112
  Kommissionens förslag till förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) och meddelande

 • 2013-02-22 | 131 815036-12/112
  Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19)

 • 2013-02-18 | 131-815066-12/112
  Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning (N2012/5978/E)

 • 2013-02-11 | Ju2012/7458/L1
  Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag (Ju2012/7458/L1)

 • 2013-02-11 | 131 873997-12/112
  Remiss av kommissionens förslag om tillämpningen av mervärdesskattereglerna om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m., KOM(2012) 763 slutlig

 • 2013-02-04 | Dnr 131 735831-12/112
  Promemorian Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, Ds 2012:47

 • 2013-01-28 | 131 857882-12/112
  Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59)

 • 2013-01-28 | 131-754150-12/112
  Tomträtts- och arrendeutredningens delbetänkande SOU 2012:71 - "Tomträttsavgäld och friköp"; remiss 2012-11-05

 • 2013-01-21 | 131-724575-12/112
  Yttrande över betänkandet Nya villkor för public service SOU 2012:59 (Ku2012/1365/MFI)

 • 2013-01-14 | 131 773866-12/112
  Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet, Ds 2012:46

 • 2013-01-07 | 131-762701-12/112
  Departementspromemorian Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget; Ds 2012:48

 • 2013-01-07 | 131 795933-12/112
  Promemoria om begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (Fi2012/4343)

 • 2013-01-07 | 131 694625-12/112
  Promemorian Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)

Skatteverket

Till toppen