Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet; Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3)

Datum: 2013-05-23

Dnr/målnr/löpnr:

131-173223-13/112

Er beteckning Fi2013/552

1 Skatteverkets synpunkter

Skatteverket avstyrker att förslaget, i en del som gäller delegation av föreskriftsrätt till kommun, läggs till grund för lagstiftning. 

Förslaget lämnar ett alltför stort utrymme för en kommun att meddela föreskrifter som kommer att medföra beskattning av invånare i andra kommuner. Ett sådant förslag kräver i vart fall att de närmast berörda kommunerna lämnar sitt samtycke till föreskrifterna.

I övrigt framför Skatteverket synpunkter på följande förslag

  • Utländska fordo
  • Undantag från motiverings- och underrättelseskyldighet
  • Sanktioner avseende trängselskatt

1.1  Utländska fordon (avsnitt 5)

Skatteverket ser svårigheter med att utvidga begreppet skattskyldig till att omfatta även ägare eller innehavare av bilar som inte är registrerade i Sverige.

I likhet med vad Skatteverket framhållit i sitt yttrande över betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60) finns anledning att noga analysera effekterna av att bilar, som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret, nu föreslås omfattas av bestämmelserna om trängselskatt.

Enligt utredningen, avsnitt 6.1.1, s. 129, finns ”en stor risk för att de utländska fordonsägarna behandlas olika eftersom det inte är säkert att man får tillgång till uppgifter om vem som är fordonsägare”. Om ägare av bilar från vissa länder, på grund av utformningen och tillämpningen av bestämmelserna om trängselskatt, i praktiken kan komma att undgå kostnader av dessa slag, vilka belastar ägare av bilar från andra länder inom EU, finns anledning att överväga andra alternativ då de föreslagna systemen har brister vad gäller konkurrensneutralitet.

Om antal betalstationer ökar kan det motivera införandet av ett krav på igångvarande transponder i fordon som används i yrkesmässig trafik när dessa passerar betalstation; för att nå avsedd effekt bör underlåtenhet att efterkomma kravet följas av en kännbar sanktion.

1.2 Undantag från motiverings- och underrättelseskyldighet    (avsnitt 6.1.4)

Förslaget till 11 a § lagen om trängselskatt innebär undantag från bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) för bilar som inte är registrerade i Sverige. Förslaget grundas bland annat på kostnadsskäl. Men förslaget kan ifrågasättas utifrån principer om likabehandling och rättssäkerhet eftersom skillnad görs mellan ägare av bilar som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret och ägare av bilar som är registrerade i det svenska vägtrafikregistret.

Rättssäkerhetsskäl talar för att alla ska få kännedom om såväl beslut som beslutsmotivering när det är fråga om betungande beslut. Den föreslagna olikbehandlingen medför en risk för att förseningsavgift kan komma att påföras ägare av bilar som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret.

Om det införs ett undantag från motiverings- och underrättelseskyldighet för utländska fordon anser Skatteverket att särskilt stora krav måste ställas på informationen till ägare av bilar som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret och då inte minst i fråga om hur betalning ska ske.

1.3 Sanktioner avseende trängselskatt (avsnitt 7)

Skatteverket noterar att enligt skatteförfarandelagen tas förseningsavgift ut när uppgiftsskyldig inte i tid lämnat uppgift. Frågan är om det är lämpligt att använda samma uttryck för den avgift som enligt den föreslagna ändringen i trängselskattelagen ska tas ut vid för sen betalning. Det kan ifrågasättas om inte ett annat begrepp är att föredra – t.ex. administrationsavgift, som kan anses återspegla vad det faktiskt rör sig om.