Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Ds 2013:47

Datum: 2013-09-30

Dnr/målnr/löpnr:

131 432053-13/112

(Ju2013/4729L5)

Skatteverket avger följande yttrande över promemorian Skydd av personuppgifter och förföljda personer DS 2013:47.

Skatteverket har inga erinringar över författningsförslagen i promemorian men vill framföra följande synpunkter på förslagen i utredningen.

9.2 Kvarskrivning i folkbokföringen

Skatteverket ska enligt förslaget bl.a. underrätta socialnämnden i den kommun där ett barn är bosatt om att barnet fått kvarskrivning. En sådan avisering skulle med dagens lagstiftning behöva ske manuellt eftersom uppgift om kvarskrivning inte finns uppräknat i 2 kap. 3 § lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Önskemål om att få ta del av en uppgift om att en person, vuxen som barn, är kvarskriven har framkommit även från andra mottagare av folkbokföringsuppgifter, exempelvis Försäkringskassan, landstingen och Valmyndigheten.

Skatteverket föreslår därför att uppgiften om kvarskrivning förs in i ovan nämnda paragraf så att Skatteverket kan avisera uppgiften till mottagare av folkbokföringsuppgifter som har behov av denna i sin verksamhet.

Uppgiften bör däremot inte få användas som ett sökbegrepp i folkbokföringsdatabasen eftersom den är känslig ur integritetssynpunkt. Kvarskrivning bör därför finnas med i uppräkningen i 2 kap. 10 § lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

10 Utgångspunkter för en mer övergripande reform

Skatteverket är positivt till utredningens förslag till en mer övergripande reform för skydd av personuppgifter för hotade och förföljda. Skatteverket anser att det finns starka skäl att i denna reform lyfta ut frågan om möjligheten för annan än vårdnadshavare, exempelvis socialnämnd, att ansöka om skyddsåtgärder för ett barn.

Barn som av särskilda skäl kan antas bli utsatta för brott och förföljelse kan som lagstiftningen ser ut idag endast medges kvarskrivning när vårdnadshavarna gemensamt eller alternativt en av vårdnadshavarna ansöker om det och barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren. Det betyder att ett barn som har skäl för kvarskrivning och där vårdnadshavarna inte vill ansöka om det, exempelvis vid hedersrelaterat våld, inte kan få det skydd som barnet kan vara i behov av.

Skatteverket har sett en ökning av barn som befinner sig i ovanstående situation de senaste åren och anser därför att frågan är så allvarlig att den bör utredas skyndsamt.

Konsekvenser

Förslagen i promemorian innebär att Skatteverket behöver göra ändringar i folkbokföringsdatabasen och fastighetstaxeringen som innebär en engångskostnad om 790.000 kr. Skatteverket vill framhålla att utvecklingen inte kan tas inom befintliga resurser.