Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om vissa skattefrågor

Datum: 2013-08-05

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:

131 411924-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2013/2482

1. Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker i stort förslagen i promemorian.

Skatteverket tillstyrker dock följande förslag med ändrad lydelse.

  • Mervärdesskatt vid distansförsäljning av varor.

Skatteverket har synpunkter på följande förslag.

  • Undantag för mervärdesskatt för luftfartyg.
  • Undantag från mervärdesskatt för vissa bränslen m.m. som är avsedda att placeras i skatteupplag.

2. Synpunkter på författningsförslagen

2.1 Undantag för mervärdesskatt för luftfartyg (avsnitt 6)

Förslaget innebär en anpassning till mervärdesskattedirektivet vilket Skatteverket är mycket positivt till. Verket föreslår dock att direktivets begrepp ”flygbolag” används i lagtexten till 3 kap. 21 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i stället för ”lufttrafikföretag”. Detta för att undvika de tillämpningsproblem som ofta uppkommer när ML:s och direktivets lydelse inte överensstämmer.  Om begreppet ”lufttrafikföretag” bibehålls i lagtexten bör begreppets innebörd förklaras närmare i skälen för promemorians förslag eller i författningskommentaren.

Skatteverket vill särskilt påpeka att den föreslagna ändringen är en mycket begränsad anpassning till mervärdesskattedirektivets reglering i artikel 148. Enligt Skatteverkets uppfattning är det därför angeläget att den lagändring som föreslås i promemorian följs av en översyn och anpassning av de övriga bestämmelser i ML som avser fartyg och luftfartyg. De bestämmelser som avses är undantagen från skatteplikt i 3 kap. 21-22 §§ och bestämmelserna om beskattningsland i 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a samt i 19 § 1. Nuvarande reglering skapar tillämpningsproblem eftersom bestämmelserna i ML i vissa avseenden har ett vidare tillämpningsområde än mervärdesskattedirektivet medan de i andra avseenden är mer begränsade. En överensstämmelse mellan ML och EU:s regelsystem skulle minska dessa tillämpningsproblem.

2.2 Mervärdesskatt vid distansförsäljning av varor (avsnitt 7)

Skatteverket tillstyrker att en ändring bör göras i 5 kap. 2 § tredje stycket ML. Verket föreslår dock en annan lydelse än förslaget.

I 5 kap. 2 § tredje stycket ML anges som förutsättning för att omsättningen ska ha skett i Sverige att säljaren har uppfyllt de villkor som det land från vilket varorna transporteras har uppställt för att omsättningen inte ska anses vara gjord i det landet.

Skatteverket anser att den föreslagna lydelsen medför att Skatteverket måste ha vetskap om samtliga medlemsstaters rutiner samt i det enskilda ärendet kontrollera att dessa krav är uppfyllda. Ett sådant krav är enligt Skatteverkets uppfattning alltför betungande, inte minst mot bakgrund av att artikel 34.4 i mervärdesskattedirektivet ger säljaren en ovillkorlig rätt att välja beskattning i destinationslandet. De närmare regler som medlemsstaterna ska fastställa för utnyttjande av valmöjligheten är enligt Skatteverkets bedömning regler av administrativ karaktär som i första hand ska säkerställa att övergången av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna i fråga sker utan att det uppstår dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. Mot den bakgrunden bör det vara tillräckligt att säljaren intygar att han eller hon uppfyllt de villkor som gäller i varornas avgångsland. Säljarens rätt att välja beskattning i destinationslandet bör även framgå tydligare av bestämmelsen.  Skatteverket föreslår därför att tredje stycket får följande lydelse: 

”En omsättning ska anses vara gjord i Sverige enligt första stycket 4 även om de i andra stycket angivna beloppsgränserna inte överstigs, under förutsättning att säljaren väljer att bli skattskyldig här för leveransen och intygar att han uppfyllt de villkor som det land där transporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses vara gjord i det landet.”

2.3 Undantag från mervärdesskatt för vissa bränslen m.m. som är avsedda att placeras i skatteupplag (avsnitt 9)

I den föreslagna 9 c kap. 7 § ML anges att som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare och som yrkesmässigt i större omfattning lagrar sådana varor som avses i 3 § 2 eller 3. Punkten 2 bör tas bort då dessa skatteupplag bedrivs av upplagshavare som godkänds enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

3. Konsekvenser för Skatteverket

Förslagen avseende ändringarna i ML får endast mycket små effekter för Skatteverkets hantering. Förslagen medför dock ett behov av att informera internt och externt om de nya reglerna. Vissa broschyrer, blanketter samt webbinformation behöver ändras. Engångskostnaderna för detta beräknas totalt uppgå till 250 000 kronor.