Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Beskattning av etanolbränslen

Datum: 2013-05-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 333369-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2013/1982

Skatteverket tillstyrker att promemorians förslag genomförs.

Skatteverket vill också framföra följande. För att promemorians förslag ska leda till avsett resultat behöver följdändringar göras i 32 och 33 §§ lagen om alkoholskatt (och eventuellt i 30 och 31 e §§ samma lag beroende på hur ändringen i 32 § utformas).

Skatteverket föreslår att 32 § första stycket 4 a ändras till att ha följande lydelse:

”4. som har använts

a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2 – 6 och 9,”

Motsvarande ändring behöver göras i 33 §. Om 32 § ändras på så sätt att hänvisningen till 7 § första stycket 9 placeras i 32 § första stycket 4, såsom Skatteverket föreslår, behöver 30 och 31 e §§ inte ändras.