Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (Fi2012/4343)

Datum: 2013-01-07

Dnr/målnr/löpnr:
131 795933-12/112
Finansdepartementet
103 33  Stockholm

 

1. Skatteverkets inställning


 
Skatteverket tillstyrker att promemorians förslag genomförs.

 

2. Allmänt

I promemorian föreslås att begreppen "yrkesmässig verksamhet", "företagare" och "näringsidkare" slopas och ersätts med begreppen "ekonomisk verksamhet" och "beskattningsbar person". Genom att mervärdesskattelagen på detta sätt anpassas till mervärdesskattedirektivet underlättas tolkningen och tillämpningen av mervärdesskattelagen. Detta bidrar till en enhetlig rättstillämpning och ökar förutsebarheten i beskattningen.
 
De ändringar som föreslås i promemorian avser de begrepp som definierar mervärdesskattens tillämpningsområde. Det finns emellertid även andra delar av mervärdesskatte-lagen som i formellt hänseende avviker från mervärdesskatte-direktivet. Som exempel kan nämnas reglerna för avdragsrätt och återbetalning av ingående skatt. Skatteverket anser att det vore önskvärt att strukturen och terminologin i hela mervärdesskattelagen i framtiden blev föremål för en översyn.

 

3. Synpunkter på författningsförslagen


 
Begreppet skattskyldig används inte längre i samband med skyldigheten att ställa ut faktura. Skatteverket föreslår därför att 11 kap. 5 § ML får följande lydelse.

Vid tillämpning av detta kapitel ska, i fråga om en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 akap. 1 §, med beskattningsbar person förstås den person i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.
Vad som sägs i detta kapitel om säljarens respektive kundens registreringsnummer till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registreringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman som avses i6 akap. 4 §.
 
Enligt artikel 2.1 b i mervärdesskattedirektivet ska unionsgemensamma förvärv vara föremål för mervärdesskatt om förvärvet görs av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap. Skatteverket föreslår därför att 2 a kap. 3 § andra stycket 2 får följande lydelse.
 
2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning
- att det sammanlagda värdet av dennas skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller
- att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

 

4. Kostnader

Dagens koppling mellan mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen innebär att ett innehav av näringsfastighet alltid utgör yrkesmässig verksamhet. Promemorians förslag innebär att en bedömning av om ekonomisk verksamhet bedrivs ska göras genom att hänsyn tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att handläggningen av skatte- och avgiftsanmälningar från personer som t.ex. ska bedriva skogsbruk kan bli mer tidskrävande än idag. Detsamma gäller för skatte- och avgiftsanmälningar från personer som bedriver hobbyverksamhet där omsättningen är mindre än 30 000 kr per år. Skatteverket uppskattar merarbetet till två helårsarbetskrafter eller 1,35 miljoner kronor.
 
När förslaget genomförs kommer Skatteverket att ha kostnader för uppdateringar av material som rör mervärdesskatt. Detta omfattar broschyrer, blanketter, webbtexter, utbildningsmaterial, handledningar, ställningstaganden och arbetsbeskrivningar. Som tidigare framförts beräknas dessa kostnader uppgå till cirka 370 000 kr.

 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: tf. överdirektören Lars-Åke Leijkvist, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Martin Loeb, föredragande.