Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus, Ds 2013:61

Datum: 2013-11-18

Dnr/målnr/löpnr:

131-582957-13/112

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2013-09-18, A2013/3535/IU

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.

Skatteverket tillstyrker förslaget att bestämmelsen i 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) om att ersättning enligt lagen om prestationsbaserad stimulandsersättning inom svenskundervisning för invandrare inte ska tas upp till beskattning, upphävs.