Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Ds 2012:60

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 8644-13/112

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


(Ju2012/8589/L7)

Skatteverket avger följande yttrande över promemorian Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Ds 2012:60.

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen. Skatteverkets yttrande begränsar sig dock till det som berör folkbokförings­verksamhetens område.

Den bedömning av uppehållsrätt som Skatteverket gör i folkbokföringsärenden ska inte ses som ett dubbelt registrerings­förfarande så som det beskrivs i promemorians avsnitt 4.7 Registrering av EES-medborgare m.m. Skatteverkets prövning av uppehållsrätt fyller ett annat syfte än Migrationsverkets. Skatteverkets prövning syftar endast till att göra en bedömning av bosättningens varaktighet i Sverige.

Skatteverket föreslår att det också införs en bestämmelse enligt nedan avseende förslaget om att utöka familjebegreppet.

4.2 Andra familjemedlemmar enligt artikel 3.2 a

Det är önskvärt att i författning reglera situationen för beroende familjemedlemmar, när de under sin vistelse i Sverige bryter beroendeförhållandet och inte längre faller in under definitionen av familjemedlem i lagens mening, t. ex. om de fortsättningsvis kan ha bibehållen uppehållsrätt. Förslagsvis tillfogas en bestämmelse i 3 a kap. utlänningslagen med lydelsen att härledd uppehållsrätt i sådana fall inte kan anses bestå.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och rättslige specialisten Mikael Udd, föredragande.