Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss över Informationshanteringsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 (Ju2013/198/L6)

Datum: 2013-05-13

Dnr/målnr/löpnr:

131 135550-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Skatteverket har inga erinringar mot betänkandets författningsförslag.

Skatteverket ställer sig också bakom utredningens förordande om att en bredare översyn av begreppet allmän handling i 2 kap. tryckfrihetsförordningen bör ske. Skatteverket vill särskilt framhålla att en sådan översyn är angelägen och av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av e-förvaltningen.

Skatteverket instämmer i att begreppsapparaten i registerförfattningar vad avser elektroniska utlämnandeformer måste bli tydligare och att det är bättre att den frågan behandlas i utredningens fortsatta arbete.