Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om skattskyldighet till avkastningsskatt samt ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga (Fi2013/4101)

Datum: 2013-12-18

Dnr/målnr/löpnr:

131 700123-13/112

Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslagen.

Skatteverket har följande synpunkter att lämna:

  1. I förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (SFL) 3 kap. 4 § 1 sker en hänvisning till 1 kap. 13-15 §§ inkomstskattelagen (IL) för vad som avses med beskattningsår. Skatteverket ser inte att det finns skäl att hänvisa till 1 kap. 14 § IL eftersom det i den bestämmelsen inte finns någon definition av beskattningsår.
  2. Ikraftträdandebestämmelsen för de föreslagna ändringarna i SFL anger att lagen ska träda i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den 1 januari 2013 och på beskattningsår som enligt 3 kap. 5 § andra stycket anses vara den 1 januari 2013 – 31 december 2013.
    Avsikten med att ändringarna i SFL ska tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2013 är att innehavare enligt 2 § första stycket 6-10 lag om avkastningsskatt på pensionsmedel (AvPL) ska ta upp underlaget för avkastningsskatten i samma inkomstdeklaration som verksamheten för beskattningsåret 2013. Eftersom innehavare enligt 2 § första stycket 6-10 AvPL har kalenderår som beskattningsår avseende avkastningsskatten kan det aldrig bli frågan om ett beskattningsår som anses vara den 1 januari 2013 – 31 december 2013 enligt 3 kap. 5 § andra stycket SFL.
    Skatteverket ser därför inte att det finns något behov av att lagändringarna ska tillämpas på beskattningsår som enligt 3 kap. 5 § andra stycket anses vara den 1 januari 2013 – 31 december 2013.
  3. I 12 § AvPL föreslås en särskild reglering i de fall en skattskyldig som är innehavare enligt 2 § första stycket 6-10 AvPL och som har ett brutet räkenskapsår för verksamheten upplöses. I avsnitt 5.2 exemplifieras vilka situationer som kan vara aktuella, bl.a. likvidation och konkurs eller i samband med fusion. Den föreslagna bestämmelsen kommer att medföra att vid fusion ska det överlåtande företaget redovisa underlag för avkastningsskatt för fusionsåret.
    37 kap. IL reglerar de inkomstskattemässiga konsekvenserna vid fusion. Av rättspraxis framgår att principen om kontinuitet i 37 kap. IL även ska tillämpas för lag om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLPL) (RÅ 2000 ref. 36). Skatteverket har utifrån domen gjort bedömningen att vid en kvalificerad fusion ska principen om kontinuitet i 37 kap. IL tillämpas även för avkastningsskatt, med undantag för de situationer som särskilt reglerats i 9 § AvPL. Skatteverkets tolkning av RÅ 2000 ref. 36 innebär att regleringen i det nya fjärde stycket i 12 § AvPL bör begränsas så att den inte gäller i de fall verksamheten upplöses genom en kvalificerad fusion enligt 37 kap. IL. I sådana fall får principen om kontinuitet anses gälla.