Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Ds 2013:10 Domstolsdatalag (Ju2013/1684/DOM)

Datum: 2013-06-03

Dnr/målnr/löpnr:

131 179471-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.
Enligt Skatteverkets uppfattning vore det bra med någon vägledning i form av exempel i avsnitt 7.2 när det gäller gränsdragningsfrågor mot den administrativa verksamheten.