Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap

Datum: 2013-12-02

Dnr/målnr/löpnr:

131 682697-13/112

Justitiedepartementet 1
03 33 STOCKHOLM

Ju2013/6402/L2

Skatteverket lämnar följande yttrande över rubricerad promemoria.

Skatteverket har utifrån sitt verksamhetsområde inget att invända mot den föreslagna ordningen att inte erkänna utländska fullmaktsäktenskap. En förutsättning är dock att verket inte får ett utökat utredningsansvar. Skatteverkets prövning vid registrering av utländska vigslar måste även i fortsättningen vara av summarisk karaktär. Skatteverket hänvisar här till förarbetena till 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (prop. 2003/04:48 s. 55) samt Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål om registrering av ett barnäktenskap (HFD 2012 ref. 17).

När det gäller förslaget om att ett utländskt fullmaktsäktenskap kan erkännas i undantagsfall anser Skatteverket att det vid den fortsatta beredningen bör klargöras att ett påstående, i efterhand, om att vigseln har ingåtts frivilligt inte kan vara exempel på särskilda skäl.