Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkande En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

Datum: 2013-11-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 542148-13/112

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning S2013/5136/FST

Skatteverket har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande. Betänkandet innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.