Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Energimyndighetens rapport ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet” samt Finansdepartementets promemoria ”Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige”

Datum: 2013-04-29

Dnr/målnr/löpnr:

131-208914-13/112

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm


Er beteckning N2013/602/E, Fi2013/1123

Energimyndighetens rapport och Finansdepartementets promemoria innehåller inte några konkreta förslag som berör Skatteverket. I rapporten ges dock exempel på frågor som bör utredas vidare och som berör Skatteverkets verksamhets­område. Med anledning av det vill Skatteverket framföra att det är väsentligt att de föränd­ringar som kan bli aktuella inte medför att skattesystemet blir mer komplicerat och inte heller att fler skattebetalare omfattas av specialregleringen, eftersom det är angeläget att den administrativa bördan inte ökar i synnerhet för företagen men inte heller för Skatteverket.