Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Datum: 2013-12-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 672898–13/12

(Fi2013/3961)

Skatteverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende.

1 Sammanfattning

Skatteverket, som har granskat promemorians förslag främst mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av verket, avstyrker förslagen av följande skäl:

  • Förslaget om nedsättning av socialavgifter för unga innebär en ytterligare differentiering av både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna med en ökad administrativ börda som följd för såväl arbetsgivare, egenföretagare som Skatteverket.
  • Den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande (1 juli2014) innebär att olika system att beräkna socialavgifterna måste användas under ett och samma beskattningsår.

Att nedsättningen av socialavgifterna ska vara olika för olika ålderskategorier av unga innebär differentierade och därmed svårtillämpade skatteregler för arbetsgivarna och egenföretagarna. Denna differentiering innebär merarbete, risk för fel och ökade kostnader för företagen och Skatteverket.

Att dessutom ha olika beräkningsregler under ett och samma beskattningsår innebär ännu större risk för fel i redovisningen, vilket inte är önskvärt. De tillkommande komplikationerna med anledning av det föreslagna ikraftträdandedatumet står inte i proportion till den önskade effekten med förslaget. 

Med anledning av den andra strecksatsen föreslår Skatteverket att om förslaget som sådant ändå ska genomföras bör den nya lagen träda i kraft tidigast den1januari 2015.

2 Synpunkter på förslaget

2.1 Differentierade skatteregler

Differentierade skatteregler innebär alltid en ökad risk för fel. Promemorians förslag innebär att nedsättningen förstärks för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år genom att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen. För personer som vid årets ingång fyllt 23 år men inte fyllt 25 år kvarstår den nuvarande reduceringen att endast en fjärdedel av arbetsgivaravgifterna eller egenavgifterna betalas. För alla berörda ålderskategorier ska hela ålderspensionsavgiften betalas. Dessa regler innebär merarbete för arbetsgivarna för att kunna redovisa rätt.

Förslaget berör även unga egenföretagare. Det komplexa regelverket kommer att föranleda komplikationer vid beräkningen av schablonavdrag och vid avstämningen av egenavgifter särskilt avseende beskattningsåret 2014. I fråga om egenavgifter sammanfaller normalt beskattningsåret med kalenderåret. För att klara ett ikraftträdande den 1 juli 2014 föreslås därför en särskild övergångsregel för det fall den avgiftsskyldige inte kan visa hur stor del av beskattningsårets inkomst som hänför sig till tiden efter den 30 juni 2014. I övergångsbestämmelserna anges att i dessa fall ska så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Skatteverket ser stora tillämpningsproblem med en sådan övergångsregel och risken för fel är överhängande. Därför anser Skatteverket att för det fall förslaget ändå ska genomföras så bör ikraftträdandet skjutas fram till den 1 januari 2015.

2.2 Administrativ börda

Förslaget med differentierade socialavgifter för unga innebär ökad administrativ börda för arbetsgivarna och ökade kostnader för hanteringen för både arbetsgivarna och Skatteverket.

Arbetsgivarna ska bygga om sina lönesystem så att systemet kan räkna fram rätt belopp av avgifterna för de olika kategorierna. Under 2014 måste dessutom två parallella system tillhandahållas. Detta innebär uppenbart ökad administrativ börda för arbetsgivare med unga arbetstagare.

Den administrativa bördan ökar även för unga egenföretagare särskilt under 2014 då nedsättningen av egenavgifterna ska beräknas på olika sätt under de olika halvåren.

3 Kostnader för Skatteverket

3.1 Engångskostnader

Skatteverket bedömer att engångskostnaderna för administrativa åtgärder för IT-utveckling, utbildning och information samt första årets löpande handläggningskostnader kan beräknas till sammanlagt 4,35 miljoner kronor.

3.2 Löpande kostnader

Vidare beräknar verket att de löpande årliga handläggningskostnaderna (utskrifts- och portokostnader, handläggning, drift och underhåll av IT-system) beräknas uppgå till 2,35 miljoner kronor per år.

Beslutet i detta ärende har fattats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall och rättsliga experten Tiina Fors, föredragande.