Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget; Ds 2012:48

Datum: 2013-01-07

Dnr/målnr/löpnr:
131-762701-12/112
Stadsrådsberedningen
103 33 STOCKHOLM

Dnr SB2012/7650/EU-kansliet

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Inga-Lill Askersjö, skattedirektören Stina Ögren, sektionschefen Cecilia Asker och rättslige experten Nils-Bertil Morgell, den sistnämnde föredragande.