Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Trafikverkets rapport ”Regeringsuppdrag att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3” (Fi2012/4346)

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131-22202-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Skatteverket har inga erinringar mot förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit överdirektör Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall och rättslige specialisten Agneta Rapp, föredragande.