Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över ”En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur” SOU 2013:73 (Dnr Fi2013/3592)

Datum: 2013-12-03

Dnr/målnr/löpnr:

131-64049513/112

Skatteverket har fått rubricerade utredning på remiss.

Utredningen går igenom hur den reformerade budgetprocessen fungerar idag och vilken praxis som etablerats med i huvudsak bred politisk uppslutning. En ordning som bygger på praxis kan skapa otydlighet i vad som gäller i olika situationer. Mot den bakgrunden gör utredningen bedömningen att reglering i vissa avseenden bör övervägas.

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i utredningen.