Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

Datum: 2013-10-07

Dnr/målnr/löpnr:

131 482923-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2013/2381

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det är viktigt att skattesystemet är utformat så enkelt som möjligt och att det hålls fritt från annat än syftet att redovisa skatt. Skatteverket anser att skatteregler och redovisning av skatt inte ska belastas med uppgifter som kan lösas på annat sätt.

Om en skattereduktion för egenproducerad el ändå ska införas för privatpersoner och företag har Skatteverket följande synpunkter (se avsnitt 2.1).

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag om

– att förändra undantagen från skatteplikt i 11 kap 2 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi, som medför att undantaget inte ska vara beroende av att producenten inte yrkesmässigt levererar el (se avsnitt 2.2.1).

– att skattskyldigheten för energiskatt, i de situationer där elhandelsföretagen idag är skattskyldiga, förs över till nätinnehavarna (se avsnitt 2.2.2).

Förslagen innebär ökade kostnader för Skatteverket med dels en engångskostnad på 7,5 miljoner kronor, dels en årlig kostnad på 1 miljon kronor.

I yttrande över promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (N2013/2837/E) har Skatteverket framfört att det är väsentligt att ett genomförande av förslaget i detta betänkande om att överföra skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till nätinnehavarna samordnas med förslaget om särdebitering av elektrisk kraft i promemorian (yttrandets diarienummer 131 389602-13/112).

2 Synpunkter på författningsförslagen

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerat betänkande. Synpunkterna följer i allt väsentligt avsnittsindelningen i betänkandet.

2.1 Synpunkter på förslag om ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarande lagen (avsnitt 1)

2.1.1 Underlag för skattereduktion

Av 67 kap. 31 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att underlaget för skattereduktion varken får överstiga 10 000 kilowattimmar per skattskyldig eller anslutningspunkt. Om underlaget överstiger 10 000 kilowattimmar får den skattskyldige välja vilka kilowattimmar som ska utgöra underlaget. Motsvarande reglering framgår för juridiska personer av 68 kap. 7 § IL. Skatteverket förordar en enklare lösning utan valmöjlighet för den enskilde.

Skatteverket förordar en lösning som förenklar för den enskilde och där Skatteverket maskinellt beräknar underlaget för skattereduktionen. Beräkningen sker i första hand utifrån de kilowattimmar från den eller de anslutningspunkter som medför den högsta skattereduktionen för den skattskyldige, dock upp till maximalt 10 000 kilowattimmar.

2.1.2 Förtydligande av beskattningsår för fysiska personer (avsnitt 1.1)

 I 67 kap. 31§ IL anges att underlaget för skattereduktion utgörs av den mängd förnybar el som matats in i anslutningstidpunkten under beskattningsåret.  I 67 kap. 31 § som handlar om fysiska personer menas med beskattningsår det kalenderår som föregår det år för vilket inkomstdeklaration ska lämnas. Skatteverket anser att paragrafen bör förtydligas genom hänvisning till 3 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

2.1.3 Underlag för skattereduktion för juridiska personer (avsnitt 1.1)

68 kap. 7 § IL reglerar underlaget för skattereduktion för juridiska personer. I SFL används begreppet beskattningsår dels för det som i bokföringslagen anges som räkenskapsår,  dels för det som i SFL anges som beskattningsår och ”egentliga” beskattningsår. 

Bokföringslagen anger att ett räkenskapsår kan sluta den sista i vilken månad som helst. SFL anger att om ett beskattningsår slutar någon annan dag än 31 december, den 30 april, 30 juni eller 31 augusti gäller de beskattningsår som anges i 3 kap 5 § SFL.

Då 68 kap. 7 § IL reglerar underlaget för skattereduktion för mikroproducerad förnybar el för juridiska personer bör paragrafen förtydligas genom att kompletteras med en hänvisning till 3 kap. 5 § SFL. Ett förslag till ny lydelse kan vara:

Underlag för skattereduktion utgörs av den mängd förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under det kalenderår som upphör samtidigt eller närmast före utgången av den skattskyldiges beskattningsår. Med beskattningsår avses här de i 3 kap. 5 § SFL angivna beskattningsåren. Dock högst så mycket som tagits ut i punkten under året.

Eftersom underlag för skattereduktion är den mängd förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under det kalenderår som slutar samtidigt eller närmast före utgången av den skattskyldiges beskattningsår enligt 3 kap. 5 § SFL kommer skattereduktionen att tillgodoföras den inkomstdeklaration som lämnas utifrån reglerna i 3 kap. 5 § SFL.

När inkomstdeklarationen ska lämnas framgår av 32 kap. 2 § SFL. Tidpunkten utgår från när beskattningsåret enligt 3 kap. 5 § SFL anses vara avslutat.

Exempel: En juridisk person har beskattningsår den 1 maj 2015 till 30 april 2016. Det kalenderår som upphör samtidigt eller närmast före utgången av den skattskyldiges beskattningsår är den 1 januari 2015 till den 31 december 2015. Underlag för skattereduktion, kontrolluppgift, lämnas senast den 31 januari 2016. Den deklaration som ska tillgodoföras skattereduktionen för mikroproducerad el lämnas den 1 november 2016 och slutskattsedel med skattereduktion skickas ut till bolaget senast den 15 april 2017.

Det underlag för skattereduktion som skickas in senast den 31 januari 2016 och som avser kalenderåret 2015 blir underlag för skattereduktion för den skatt som ska betalas för perioden 1 maj 2015 till 30 april 2016. Samma förskjutning av underlag för skattereduktion kommer att inträffa vid beskattningsår som slutar den 30 juni och den 31 augusti.

2.1.4 Uppgift om underlag för skattereduktion (avsnitt 1.2)

I 31 kap. 35 § SFL anges att den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska lämna uppgift om underlag för skattereduktionen. Skatteverket anser att det är oklart vilket underlag som avses. Underlag för skattereduktionen ska enligt 22 kap. 23 § SFL lämnas genom att nätkoncessionshavaren lämnar kontrolluppgift. Har nätkoncessionshavaren inte lämnat kontrolluppgift finns ingen grund för skattereduktion. Skatteverket ifrågasätter om paragrafen behövs. Både fysiska personer och näringsidkare ska begära skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el i inkomstdeklarationen så om kontrolluppgift, dvs. underlaget för beräkning av skattereduktion saknas, är den begäran som görs i inkomstdeklaration en grund för utredning. Det finns stor risk för olika underlag om både nätkoncessionshavaren och den som producerar elen ska lämna uppgifter till Skatteverket.  Skatteverket anser att det är önskvärt att veta om skattskyldig har eller inte har rätt till skattereduktion om kontrolluppgift inte lämnats.

2.2 Synpunkter på förslag om ändringar i lagen om energiskatt (avsnitt 10 och 9)

2.2.1 Angeläget att begreppet yrkesmässigt levererar tas bort

Skatteverket välkomnar förslaget att ändra bestämmelsen om undantag från skatteplikt så att undantaget inte längre är beroende av om producenten yrkesmässigt levererar el eller inte. Skatteverket anser att det är mycket angeläget att detta begrepp tas bort ur lagstiftningen.

Tolkningen av begreppet ”yrkesmässigt levererar” medför stora tillämpningsproblem för såväl de skattskyldiga som för Skatteverket. Ett antal avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort vissa frågor kring begreppet och Skatteverket har även meddelat ställningstaganden för att klargöra rättsläget. Trots dessa domar och ställningstaganden är området fortfarande komplicerat.

Så som beskrivs i betänkandet kan frågan om yrkesmässighet i vissa fall vara beroende av i vilken form producenten bedriver sin verksamhet och frågan om leverans i vissa fall vara beroende av hur avtal utformats. En sådan lagstiftning är enligt Skatteverkets uppfattning mycket olämpligt. Bestämmelsens utformning medför också ett stort intresse bland producenter av vind- och solel att uppfylla kravet om att inte yrkesmässigt leverera el så att elen kan undantas från skatteplikt. Detta leder till att Skatteverket får ett stort antal frågor om bedömningar av olika utformningar av producenters verksamheter.

2.2.2 Fördelar med att nätinnehavarna görs skattskyldiga

Skatteverket ser fördelar med att skattskyldigheten överförs till nätinnehavarna. Energiskatt ska bestämmas på grundval av mätning och det är nätinnehavarna som ansvarar för mätning av el. Dessutom utgör nätinnehavarna en tydligt avgränsad grupp skattskyldiga vilket medför en ökad stabilitet.

2.3 Förslag om skattereduktion kan begränsas till privatpersoner (avsnitt 11)

I utredningen föreslås att om regeringen väljer att gå vidare med utredningens förslag innan frågorna om statsstöd är klara kan det finnas skäl att begränsa reglerna till att bara gälla privatpersoner, dvs. inga näringsidkare omfattas av förslaget (11.4.4  sid. 203). Skatteverket har inget att erinra mot detta.

3 Effekter av utredningens förslag

För att förenkla övergången till de nya reglerna för såväl de berörda aktörerna som Skatteverket bör förslagen införas vid samma tidpunkt.

En skattereduktion kan ges på preliminärstadiet både när det gäller fysiska och juridiska personer (avsnitt 7.3.10). När det gäller näringsidkare med F-eller SA-skatt kan skattereduktionen ingå i den schablonberäkning som skickas ut i samband med beskattningsårets början. Detta kan dock ske först efter det att skattereduktion för mikroproducerad förnybar el avräknats mot slutlig skatt vid ett tillfälle.

Om lagen träder ikraft 1 juli 2014 kan skattereduktion för mikroproducerad el komma att ingå i schablondebiteringen av F- och SA-skatt första gången inför beskattningsår 1 januari - 31 december 2016. Eftersom lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 kommer skattereduktionen att vara för lågt beräknad vid den första schablondebiteringen då den utgår ifrån 6 månader istället för 12 månader. 

Personer som betalar A-skatt kommer inte att kunna tillgodoräknas skattereduktion för mikroproducerad förnybar el på preliminärstadiet med automatik. Vill man ha skattereduktion på preliminärstadiet måste man begära omprövning av beslut om preliminär A-skatt.

4 Konsekvenser för Skatteverket

4.1 Förslag om skattereduktion

Förslaget om införandet av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el kommer att innebära ökade kostnader för Skatteverket.

  • Kostnader av engångskaraktär beräknas till totalt 3, 5 miljoner kronor varav anpassning av befintliga datasystem beräknas till 3 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor avser kostnader för införandet av en ny blankett, tillägg och ändringar i informationsbroschyrer och tillägg eller ändringar på Skatteverkets hemsida.
  • Den årliga kostnaden beräknas till 1 miljon kronor.
  • Om Skatteverkets lösning om underlag för skattereduktion, när underlaget överstiger 10 000 kilowattimmar och det finns flera anslutningspunkter, inte kan genomföras innebär det att  en mikroproducent som har flera anslutningspunkter kan välja vilken anslutningspunkt  underlaget för skattereduktionen ska beräknas utifrån. Begäran om vilken anslutningspunkt som ska ingå i beräkningen för skattereduktionen får yrkas i inkomstdeklarationen. En sådan begäran prövas vid taxeringen, vilket kommer att kräva en manuell hantering som väsentligt ökar Skatteverkets kostnader. Det är svårt att kvantifiera kostnaden för detta, bl.a. därför att det är oklart hur många som kommer att beröras.

4.2 Förslag om ändrad skattskyldighet och befrielse från energiskatt på el för olika former av förnybar el

Utöver kostnaderna ovan innebär förslagen om ändringar i lagen om skatt på energi engångskostnader för Skatteverket som sammantaget uppgår till knappt 4 miljoner kronor. Skatteverkets löpande kostnader för förslagen om ändringar i lagen om skatt på energi bedöms bli oförändrade.