Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU 2012:78: En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 848309-12 112

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket har inga synpunkter på kommitténs förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av nedanstående generaldirektör i närvaro av överdirektör Helena Dyrssen, samt säkerhetschef Anders Kylesten, föredragande.