Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 571467-13/112

Justitiedepartementet
133 33 Stockholm

(Ju2013/6287/L7)

Skatteverket har inget att invända mot förslagen i promemorian. Verket har dock följande synpunkter.

Uppgifter om arbetstagare

Arbetsgivarna lämnar kontrolluppgift för lön först i januari året efter inkomståret. Kontrolluppgiften innehåller uppgift om bruttolön för hela året. Det finns inga uppgifter om lön per månad eller per timme, eller om arbetad tid. Visserligen finns utrymme i kontrolluppgiften att ange under vilka månader (fr.o.m.-t.o.m.) inkomsten intjänats, men någon kontroll av riktigheten i dessa uppgifter görs inte. Om uppgiften saknas begär Skatteverket inte någon komplettering.

Beskattningsbeslutet föreligger tidigast i juni året efter inkomståret och innehåller bara en klumpsumma som inte är specificerad per arbetsgivare. 

Migrationsverket behöver ha tillgång till aktuella inkomstuppgifter under löpande år för att kunna genomföra kontrollerna på ett effektivt sätt. En förutsättning för detta är att förslaget med månadskontrolluppgifter genomförs.

Uppgifter om arbetsgivare

Skattekontot innehåller uppgifter om summan av inbetalda skatter, avgifter och räntor. Det framgår däremot inte specifikt vilka skatter, avgifter eller räntor som är betalda eller obetalda. Uppgifter om inbetalda sociala avgifter kan därför inte hämtas från skattekontot. Uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter finns däremot i beskattningsdatabasen.

Skattekontot visar en ögonblicksbild som kan ändras helt följande dag. Innehållet är mycket omfattande. Det framgår inte i detalj vilka uppgifter på kontot Migrationsverket har behov av. Ytterligare beredning krävs i denna del. Skatteverket har enligt 10 a § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vissa möjligheter att i elektronisk form lämna ut uppgifter om uppdragstagare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden. Det gäller uppgifter om registrering för mervärdesskatt eller som arbetsgivare, slag av preliminär skatt samt företagsform. För den som är registrerad som arbetsgivare får även uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter lämnas ut. Verket har i en promemoria daterad 2013-09-23 ställd till Finansdepartementet föreslagit att även uppgift om företags restförda skatter och avgifter ska få lämnas ut i elektronisk form. Det bör utredas om Migrationsverket skulle ha nytta av motsvarande uppgifter. I så fall kanske inte uppgift om enskilds skatteskulder behöver hämtas hos Kronofogdemyndigheten.

Kostnad och finansiering

Skatteverket har inga invändningar ur teknisk synvinkel mot förslaget på direktåtkomst till beskattningsdatabasen. Verket delar dock inte utredningens bedömning att kostnader för utveckling är blygsamma och kan finansieras inom ram. Delar av lösningen finns redan och används när uppgifter lämnas till andra myndigheter. Nyutveckling krävs dock i flera verksamhetssystem. Promemorian saknar en regelrätt kravspecifikation och projektanalys, men kostnaderna för utveckling hos Skatteverket bedöms i vart fall ligga i nivå med de 1 320 000 kr som beräknats för Migrationsverket. Detsamma gäller för löpande förvaltning och driftskostnader på 160 000 kr per år.

Direktåtkomst kräver att verket tillhandahåller en särskild behörighetsnivå för Migrationsverkets handläggare och att uppgifter filtreras för att åtkomst ska avse rätt uppgifter. Anpassning av gränssnittet måste också göras, så att handläggarna förstår vilka uppgifter som visas.

När det gäller direktåtkomst till lönekontrolluppgifter bör också nämnas att en lösning som ska fungera från april 2014 kommer att behöva utvecklas i det befintliga systemet. Skatteverket planerar ett nytt konrolluppgiftsystem (från 2016, avseende inkomståret 2015).  Utvecklig av motsvarande funktion kommer att behövas även i det systemet.

Kostnaderna i föregående stycken avser enbart systemutveckling. Av erfarenhet vet Skatteverket att det uppkommer frågor hos andra myndigheter som gäller uppgifterna från Skatteverket. Verket uppskattar tidsåtgången för sådan support till 4 årsarbetskrafter vilket innebär en kostnad om ca 2 miljoner kr.

Resultatet av en närmare utredning av Migrationsverkets behov kommer sannolikt att leda till att kostnadsberäkningen behöver göras om.

Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014. Om Skatteverket ska ha en möjlighet att hinna utveckla en funktion för direktåtkomst till det datumet måste beslut fattas före jul.