Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet Nya villkor för public service SOU 2012:59 (Ku2012/1365/MFI)

Datum: 2013-01-21

Dnr/målnr/löpnr:
131-724575-12/112
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har fått rubricerade betänkande på remiss.

Förslaget till framtida finansierings- och uppbördsmodell (kapitel 6) ska enligt remissmissivet analyseras vidare, och är därför inte föremål för remissbehandling.

Skatteverket har inget att erinra mot den föreslagna modellen för momskompensation i syfte att uppnå ökad konkurrensneutralitet. Modellen innebär att en del av avgiftsmedlen placeras på ett särskilt momskompensationskonto i Riksgäldskontoret och att programföretagen rekvirerar ingående moms från kontot.

Skatteverket har inte heller något att erinra mot att Kammarkollegiet får ansvara för förvaltningen av momskompensationskontot och hantera programföretagens rekvisitioner månadsvis av belopp motsvarande bokförd ingående moms hänförlig till inköp till den del av verksamheten som består i att tillhandahålla radio och tv i allmänhetens tjänst.

Skatteverket har inte några synpunkter på de övriga förslagen i betänkandet.