Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Datum: 2013-05-06

Dnr/målnr/löpnr:

131 220592-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Er beteckning Fi2013/1293

1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker i huvudsak att promemorians förslag genomförs.

Skatteverket vill framföra följande justeringar och kompletteringar.

  • EMCS vid flyttningar av bränsle inom Sverige.
  • Ändrade beräkningsgrunder för ställande av s.k. flyttningssäkerhet.
  • Tidsfristen för att ta säkerhet i anspråk bör utsträckas till sex månader.
  • Månatlig redovisning för aktörer inom uppskovsförfarandet.

Vad gäller förslaget om att skatt i vissa fall ska efterges/återbetalas med anledning av att Tullverket beslutar att inte lämna ut varor anser Skatteverket att en annan lösning än den föreslagna borde väljas.

Förslagen i promemorian innebär nya arbetsuppgifter och ökade kostnader för Skatteverket.

2 Ytterligare behov av lagändringar

I anslutning till de ändringar som föreslås i promemorian anser Skatteverket att nedan nämnda ändringar också bör genomföras.

2.1 EMCS även för flyttning av bränsle inom Sverige

Skatteverket tillstyrker förslaget att EMCS ska användas vid flyttningar under uppskovsförfarande av alkohol- och tobaksvaror inom Sverige. Skatteverket delar emellertid inte den bedömning som görs i promemorian om att det i dagsläget inte kan anses motiverat att införa ett generellt krav på att EMCS ska användas vid flyttningar av bränsle inom Sverige. Argumenten för att EMCS ska användas vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom Sverige gäller enligt Skatteverkets mening i lika hög grad för bränslen. Skatteverket anser därför att det bör införas krav om att EMCS ska användas vid flyttningar av bränsle inom Sverige.

2.2 Ändrade beräkningsgrunder för ställande av s.k. flyttningssäkerhet

Skatteverket tillstyrker föreslagna beräkningsgrunder för ställande av säkerhet. De medför att det kommer att vara enklare för berörda företag att följa bestämmel­serna och enklare för Skatteverket att avgöra i vilka fall berörda företag ställt säkerhet med fel belopp. Skatteverket vill framhålla att beräkningsgrunderna för ställande av s.k. flyttningssäkerhet också bör ändras till att vara mera förutsägbara för företagen och enklare att kontrollera för Skatteverket.

2.3 Möjlighet för Skatteverket att ta säkerhet i anspråk efter det att godkännande återkallats

Skatteverket tillstyrker förslaget att ge Skatteverket rätt att ta säkerhet i anspråk för tid efter det att ett godkännande återkallats. Skatteverket anser dock att tidsfristen bör utsträckas till sex månader i stället för föreslagna fyra månader. Enligt Skatteverkets bedömning är fyra månader för kort tid för att verket ska hinna med att göra skatteutredning, kommunicera övervägande av beslut, fatta omprövningsbeslut, avvakta att betalning sker senast den förfallodag som tilldelats i beslutet, påminna om betalning, avvakta att betalning sker enligt påminnelsen samt slutligen vända sig till den som ställt ut säkerheten och kräva betalning.

Vidare anser Skatteverket att flera andra bestämmelser om ställande av säkerheter i punktskattelagstiftningarna bör kompletteras på motsvarande sätt, dvs. på så sätt att Skatteverket ges rätt att kräva att säkerhet ska vara möjlig att ta i anspråk minst sex månader efter det att godkännande återkallas eller att avregistrering sker. De skäl som redovisas i promemorian för att införa den föreslagna regleringen är giltiga även för dessa andra säkerheter.

2.4 Helårsredovisning bör inte gälla för aktörer inom uppskovsförfarandet

Skatteverket anser att de aktörer som har ett godkännande att agera inom uppskovsordningen inte bör omfattas av bestämmelserna i skatteförfarandelagen om helårsredovisning. Skatteverket anser att de ska redovisa skatt månadsvis.

2.5 Skatt som ska efterges/återbetalas för varor som Tullverket beslutar att inte lämna ut

I promemorian föreslås att alkoholskatt respektive tobaksskatt i vissa fall ska efterges/återbetalas med anledning av att Tullverket har att besluta om att inte lämna ut varorna. Skatteverket anser att en annan lösning bör väljas. Skatteverket anser att det istället är bestämmelserna om att inte lämna ut varorna som bör ses över.

Om promemorians förslag om att efterge/återbetala skatt ska genomföras anser Skatteverket att bestämmelserna bör ges en annan utformning. Skatteverket anser att bestämmelserna om att efterge skatt i sådant fall bör utformas på samma sätt som de föreslagna bestämmelserna om återbetalning av skatt. Skatteverkets beslut om att efterge skatten bör vara anhängigt att Tullverket har fattat beslut om att inte lämna ut varorna.

3 Konsekvenser för skatteverket

De förslag som lämnas i promemorian innebär ökade kostnader för Skatteverket för anpassning av datastöd, register, arbetsrutiner, utbildningsmaterial, blanketter, broschyrer, informations­texter, m.m. Vidare behöver Skatteverket genomföra riktade informationsinsatser mot berörda företag och hålla nyhetsutbildningar för den egna personalen. Förslagen innebär också utökat behov av personella resurser och tillkommande löpande kostnader för att genomföra kontroller m.m.  

Förslagen medför ökade kostnader av engångskaraktär för Skatteverket som beräknats till sammanlagt 4 miljoner kronor. Skatteverket begär ökade anslag med motsvarande belopp. Kostnaderna för anpassning av IT-stödet har beräknats till 1,5 miljoner kronor och övriga kostnader av engångskaraktär har beräknats till 2,5 miljoner kronor. 

Förslagen innebär utökade löpande kostnader för Skatteverket som beräknats till sammanlagt 7 miljoner kronor årligen. Skatteverket begär ökade anslag med motsvarande belopp. Kostnaderna för systemunderhåll av IT-stödet har beräknats till 0,5 miljoner kronor årligen medan övriga löpande kostnader för att utföra de nya arbetsuppgifterna har beräknats till 6,5 miljoner kronor årligen.