Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet

Datum: 2013-09-23

Dnr/målnr/löpnr:

131 423274-13/112

Dnr A2013/1783/IU

Skatteverkets yttrande är begränsat till det som berör verkets folkbokföringsverksamhet.

Skatteverket lämnar följande synpunkter.

8.3 Barn som föds i Sverige

Skatteverket avstyrker förslaget att barn som föds i Sverige automatiskt ska förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen om en förälder är folkbokförd i landet sedan fem år respektive tre år om barnet är statslöst och föräldern har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Enligt Skatteverkets mening bör det finnas ett önskemål från barnets vårdnadshavare om förvärv av svenskt medborgarskap. I annat fall kan förvärvet i många fall komma att ske mot vårdnadshavarnas vilja. För att barnet i ett sådant fall ska erhålla befrielse från svenskt medborgarskap, krävs att vårdnadshavarna ger in en ansökan till Migrationsverket. När ett barn blir svensk medborgare så ska den svenska namnlagen tillämpas. Det innebär att barnet i vissa fall inte kan få de namn som vårdnadshavarna önskar enligt utländsk namnlag eller namntradition, exempelvis isländsk namnlag eller muslimsk namntradition. 

Skatteverket anser att det föreslagna förvärvet av svenskt medborgarskap i stället bör kunna ske efter anmälan till Migrationsverket av barnets vårdnadshavare. Först då finns det förutsättning att få till stånd en mer rättsäker prövning genom att utgå från föräldrarnas hemvist i Sverige i stället för deras folkbokföring.

Om utredningens förslag ändå genomförs bör Skatteverket få direktåtkomst till uppgifter om föräldrarnas uppehållstillstånd i Migrationsverkets verksamhetsregister. På så sätt blir Skatteverkets handläggning snabbare, effektivare och säkrare eftersom det inte finns någon risk för s.k. överförföringsfel eller att uppgifterna hamnar hos fel tjänsteman. Redan idag har Skatteverkets id-kortsverksamhet direktåtkomst till uppgifter hos Migrationsverket och denna överföring av uppgifter bör kunna utvecklas så den även avser kontroll av föräldrarnas uppehållstillstånd vid en födelseanmälan samt vid uppföljning, kontroll, rättelse eller omprövning/överklagan av ett födelseärende.         

1.2 Förslag till förordning om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

I betänkandet finns vissa förslag till följdändringar i medborgarskapsförordningen avseende anmälan och avgifter. Skatteverket vill i detta sammanhang föreslå att kravet på att sökande ska bifoga ett personbevis till sin anmälan eller ansökan ska tas bort i 2 § andra stycket. Migrationsverket bör i stället hämta nödvändiga personuppgifter via Skatteverkets aviseringssystem (Navet).  Skatteverket har som mål att minska antalet personbevis i samhället och arbetar med olika lösningar för att ge möjlighet för slutmottagare av personuppgifter, exempelvis Migrationsverket, att få sitt behov av personuppgifter tillgodosett på ett kostnadseffektivare sätt.

12.4.1 Ekonomiska konsekvenser

Av betänkandet framgår att ett genomförande av förslagen om automatiskt förvärv av medborgarskap för vissa barn som föds i Sverige innebär att Skatteverket måste göra ändringar i folkbokföringsdatabasen till kostnader om cirka 4 miljoner kr. Enligt Skatteverkets bedömning tillkommer även kostnader om cirka 500 000 kr för utbildning och information i samband med införandet. Skatteverket delar utredningens bedömning att de löpande kostnaderna – kostnader för drift och ärendehantering - kommer att öka med cirka 2,1 miljoner kr.