Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (U 2013/6057/SF)

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 630985-13/112

1  Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i promemorian under förutsättning att det i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges att lärlingsersättningen utgör en skattefri ersättning.

2 Ändring i inkomstskattelagen

På s. 9 i promemorian anges att ”---lärlingsersättningen är inte en ersättning för utförd prestation utan en ersättning som är avsedd att täcka kostnader så att studier görs möjliga. I likhet med studiestödet ska ersättningen därmed vara skattefri.” Promemorian innehåller emellertid inget förslag till tillägg i IL,  om att även lärlingsersättning ska undantas från beskattning.

På s. 7 i promemorian föreslås att lärlingsersättningen på sikt ska bli en del i studiehjälpssystemet och att detta ska genomföras genom ändringar i studiestödslagen (1999:1395). I avvaktan på en översyn av studiestödsslagen föreslås att lärlingsersättningen genomförs redan fr.o.m. januari 2014 genom en särskild förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning.

I 11 kap. 34 § pkt. 2 IL anges att studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)  inte ska tas upp till beskattning. Eftersom lärlingsersättningen är avsedd att utgöra ett komplement till studiestödslagens bestämmelser bör påpekas att innehållet i nämnda lagrum bör kompletteras med att lärlingsersättning enligt den särskilda förordningen inte ska tas upp. I annat fall finns en risk för att lärlingsersättningen kan bli betraktad som en skattepliktig ersättning.