Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

Datum: 2013-08-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 329981-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


Ju2013/3527/L2

Skatteverket tillstyrker förslaget.

Skatteverket anser dessutom att kreditupplysningslagen (1973:1173) bör ses över i sin helhet.

Användning av uppgifter som inhämtats för kreditupplysningsverksamhet

Skatteverket lämnar ut offentliga uppgifter från beskattningsdatabasen till kreditupplysningsföretag med stöd av i 11 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Något eller några av dessa företag använder även uppgifterna till annat, med stöd av 5 § femte stycket kreditupplysningslagen och utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Skatteverket anser inte att det är rimligt att uppgifter som inhämtas med ensamrätt används för andra ändamål.

Strykningsrätt

Förslagen i promemorian innebär ett skydd för den personliga integriteten när det gäller databasanknutna kreditupplysningstjänster. Skydd saknas när det gäller icke-databasanknutna kreditupplysningstjänster. Skatteverket föreslår därför strykningsrätt; en rättighet för fysiska personer att vända sig till den som ger ut en kreditupplysningspublikation för att få uppgifter om sig själv strukna innan publikationen ges ut.