Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning, Fi2013/2050

Datum: 2013-06-17

Dnr/målnr/löpnr:

131 345789-13/112

Finansdepartementet

103 33  Stockholm

Skatteverket anser att innebörden av den föreslagna lagändringen uttryckligen bör framgå av lagtexten. Skatteverket föreslår att nuvarande 39 kap. 5 § första stycket 1 skatteförfarandelagen inte ändras. I stället föreslår Skatteverket ett andra stycke med följande lydelse:

Vid bedömning av obetydlig omfattning enligt första stycket 1 ska någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till årsvis försäljning inte ske.