Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss gällande vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m.

Datum: 2013-04-22

Dnr/målnr/löpnr:

131 204421-13/112

Socialdepartementet
103 33 Stockholm


Remiss 2013-03-20, S2013/2222/SF

1 Sammanfattning

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatte- och avgiftsområdet.

Skatteverket tillstyrker förslaget om att en ny bestämmelse införs i 4 kap. 5 a § socialförsäkringsbalken (SFB).

Skatteverket föreslår att motsvarande tolkningsbestämmelse införs i 1 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL. Vidare föreslår Skatteverket att begreppet utlandsmyndighet definieras i propositionstexten.

2 Synpunkter på förslaget

2.1 Definition av offentligt anställd

Definitionen av offentligt anställd i Sverige är att den som har en svensk offentlig arbetsgivare är att betrakta som offentligt anställd oavsett om personen är anställd för att utföra arbete i Sverige eller utomlands. I dagsläget är således offentlig arbetsgivare som lokalanställer en person för arbete i EU/EES-land som regel, enligt förordning (EG) nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen, skyldig att betala arbetsgivaravgifter i Sverige samtidigt som den lokalanställde tillgodoförs pensionsgrundande inkomst (PGI). Tillägget i socialförsäkringsbalken innebär att begreppet offentligt anställd definieras vid tillämpningen av förordning (EG) nr 883/04. Skatteverket tillstyrker att en sådan definition införs.

2.2 Tolkningsbestämmelsen bör även införas i SAL

Socialavgifter tas ut på ersättning för arbete som till sin natur är skattepliktig och som utges till personer som omfattas av svensk arbetsbaserad socialförsäkring. Reglerna om uttag av socialavgifter finns i SAL. Av 2 kap. 4 § SAL framgår bland annat att arbetsgivaravgifter ska betalas för arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom EU/EES. Eftersom reglerna om debitering av socialavgifter är fristående anser Skatteverket att motsvarande tolkningsbestämmelse om offentligt anställda bör införas i SAL. Bestämmelsen kan exempelvis läggas som ett nytt stycke i 1 kap. 3 § eller som en ny punkt i 2 kap. 4 §.

2.3 Begreppet utlandsmyndighet bör definieras

Av lagförslaget framgår att en person som är lokalanställd vi en svensk utlandsmyndighet inte ska räknas om offentligt anställd vid tillämpningen av förordning (EG) nr 884/04. Begreppet utlandsmyndighet saknar en tydlig definition i förslaget. På riksdagens hemsida finns följande information:

Sverige har (februari 2013) totalt 100 utlandsmyndigheter. Utlandsmyndigheterna är direkt underställda Utrikesdepartementet (UD) samtidigt som de är fristående myndigheter. Utlandsmyndigheterna och de cirka 400 honorära konsulaten bildar tillsammans utrikesrepresentationen.

Att förslaget framgår att lokalanställd personal vid utlandsmyndigheter som utgör Sveriges utrikesrepresentation inte ska räknas som offentligt anställda vid tillämpningen av förordning (EG) nr 883/04. Däremot framgår det inte om avsikten är att även de som är lokalanställda i EU/EES-land av svenska myndigheter som inte tillhör utrikesrepresentationen ska omfattas av den nya regeln. För att regeln ska bli tydlig och enkel att tillämpa anser Skatteverket att det är viktigt att det av författningskommentaren klart framgår vad som avses med begreppet utlandsmyndighet.