Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 569331-13/112

(Fi2013/2867)

Skatteverket delar inte Stockholmförhandlingens slutsats att förslaget inte bedöms medföra några merkostnader eller merarbete för Skatteverket. Enligt Skatteverkets beräkning kommer antalet trängselskattebeslut på grund av förslaget att öka med ca 1,3 miljoner per år och antalet beslut om tilläggsavgift att öka med ca 50 000 per år. Skatteverkets merkostnader för ärendehandläggning bedöms uppgå till 2 miljoner kronor per år.

Personer som någon enstaka gång kör Essingeleden, som t.ex. passerande turister, ska inte behöva beröras av systemet med trängselskatt. Systemet administrerar varje månad en icke obetydlig mängd skattebeslut på mycket låga belopp. Med en utvidgning av trängselskatt till Essingeleden kommer antalet skattebeslut på låga belopp att öka. 2011 års vägtullsutredning har i sitt slutbetänkande (SOU 2013:3) föreslagit kalenderkvartal som beslutsperiod. Även om ett skattebeslut kan komma att avse kalenderkvartal anser Skatteverket det angeläget att skattebelopp under viss nivå inte föranleder någon debitering i trängselskattesystemet.

I övrigt har Skatteverket inga erinringar mot författningsförslaget.