Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Förstärkt nedsättning av egenavgifter (dnr Fi2013/3095)

Datum: 2013-09-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 524463-13/112

Skatteverket har inga erinringar mot förslaget att höja nivåerna för nedsättning av egenavgifter i 3 kap. 18 § socialavgiftslagen, men lämnar följande synpunkter.

Skatteverket noterar att regeringen inte föreslår några motsvarande förändringar av reglerna för delägare i handelsbolag. Skatteverket föreslår i första hand att särreglerna för delägare i handelsbolag i 3 kap. 20 § socialavgiftslagen helt slopas. Detta skulle innebära att ruta 143 kan slopas på inkomstdeklarationens huvudblankett. Näringsidkarna behöver därmed inte ta ställning till vilket nedsättningsbelopp de har rätt till och hantering kan ske helt maskinellt. Detta innebär en förenkling för näringsidkarna och att riskerna för fel minskar.

Om regeringen förordar att behålla särregleringen för delägare i handelbolag bör en motsvarande följdändring ske av reglerna för delägare i handelsbolag, dvs. att höja maxbeloppet i 3 kap. 20 § socialavgiftslagen.