Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt

Datum: 2013-11-28

Dnr/målnr/löpnr:

131-713898-13/112

Finansutskottet Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

(Finansutskottet, utskottssammanträde 2013/14:1)

Skatteverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende.

1 Sammanfattning

Skatteverket har inte några synpunkter på förslaget i sig. Ett riksdagsbeslut om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt efter den 4 december 2013 får emellertid konsekvenser för både utbetalare och ett stort antal skattebetalare. 

2 Synpunkter

För att Skatteverket ska kunna följa den normala proceduren för skattetabeller och beslut om preliminär A-skatt krävs att riksdagen inte beslutar om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt efter den 4 december 2013. Om beslut tas dessförinnan hinner Skatteverket besluta om preliminär
A-skatt i december, som utbetalarna kan använda i januari. Utbetalarna kan då också använda sig av 2014 års skattetabeller redan från ingången av 2014.

Om riksdagen beslutar vid en senare tidpunkt har Skatteverket två handlingsalternativ, som båda leder till att skatteavdragen blir felaktiga under någon del av 2014.

Alternativ 1 innebär att Skatteverket utfärdar skattetabeller och beslutar om preliminär A-skatt i enlighet med budgetpropositionen, dvs. utifrån ändrade regler om jobbskatteavdrag, förhöjt grundavdrag och höjd skiktgräns. Hänsyn tas vidare till ändrad kommunalskattesats. Om riksdagen därefter beslutar om en sänkt skiktgräns i enlighet med utskottsinitiativet blir följden att de utfärdade skattetabellerna och besluten om preliminär A-skatt blir felaktiga.

För många som har inkomster överstigande skiktgränsen kommer då ett för lågt skatteavdrag att göras under 2014, vilket kan leda till kvarskatt. Skatteverket kommer dessutom att för ett och samma år utfärda två skattetabeller. Stor risk finns då att utbetalare inte uppmärksammar att skattetabellerna ändras och att de därför fortsätter att tillämpa de första tabellerna. Detta leder till att dessa utbetalare kommer att göra för låga skatteavdrag under hela året.

Alternativ 2 innebär att Skatteverket avvaktar med att utfärda skattetabeller och besluta om preliminär A-skatt till dess att riksdagen vid en tidpunkt efter den 4 december beslutar om en höjd skiktgräns i enlighet med utskottsinitiativet. Det leder till att en del utbetalare, främst de som har tidiga utbetalningar såsom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, inte har någon annan möjlighet än att använda sig av 2013 års skattetabeller i januari 2014. Utbetalarna har visserligen rätt att i januari använda sig av skattetabellerna för året innan, men om utbetalarna använder sig av dessa tabeller tas inte hänsyn till beslutade regeländringar avseende jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag. Inte heller tas hänsyn till ändrade kommunalskattesatser. De skattebetalare som har flyttat och därför borde beskattas enligt en annan skattetabell än de gjorde 2013, får även de ett felaktigt skatteavdrag. Om utbetalarna använder sig av 2013 års skattetabeller är det endast tabellerna som får användas, alltså inte eventuella beslut om exempelvis jämkning på grund av skuldräntor eftersom dessa beslut endast gäller för ett beskattningsår i taget. Det kan leda till att ett för högt skatteavdrag görs.