Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Högskolestiftelser (Ds 2013:49)

Datum: 2013-10-07

Dnr/målnr/löpnr:

131 440662–13/112

(U2013/4153/UH)

Skatteverket har inga synpunkter på det lämnade förslaget.

Skatteverket vill dock peka på vikten av att de inkomstskatterättsliga konsekvenserna av en ombildning från myndighet (universitet eller högskola) till privaträttsligt subjekt (högskolestiftelse) beaktas. En sådan ombildning berör också de stiftelser som förvaltas av ett universitet eller en högskola då s.k. förvaltarsmitta inte godtas från annat än ovillkorligt inskränkt skattskyldiga subjekt (t ex stat och kommun).