Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner, COM(2013) 71 final

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 128880-13/112

Finansdepartementet
103 33  Stockholm

(Departementets beteckning Fi2013/176)

Skatteverket lämnar i detta yttrande endast synpunkter på de förändringar som kommissionen har gjort i förslaget jämfört med KOM(2011) 594. För synpunkter på det tidigare förslaget hänvisas till verkets yttrande den 5 december 2011.

Även om Sverige inte deltar i det fördjupade samarbetet kommer svenska företag och privatpersoner att påverkas av den förslagna skatten på finansiella transaktioner. Alla beskattningsbara transaktioner som genomförs med en motpart som är ett finansinstitut etablerat i någon av de deltagande medlemsstaterna kommer nämligen att vara belastade med skatt. Dessutom innebär det solidariska betalningsansvar som föreslås i artikel 10.3 att svenska företag och privatpersoner kan bli skyldiga att erlägga skatten till en deltagande medlemsstat.

Det kan också särskilt noteras att en så kallad emissionsprincip föreslås. Denna innebär att transaktioner med vissa finansiella instrument, som är emitterade i någon av de deltagande medlemsstaterna, blir föremål för skatt genom att det deltagande finansinstitutet i en sådan transaktion anses etablerat i den medlemsstaten. Införandet av emissionsprincipen skulle alltså medföra att svenska finansinstitut som handlar med instrument som är emitterade i en av de deltagande medlemsstaterna ska betala den finansiella transaktionsskatten till den medlemsstaten.

Samtidigt kvarstår den bestämmelse som innebär att finansinstitutet inte ska anses etablerat i medlemsstaten om det kan bevisa att det inte finns någon koppling mellan transaktionens ekonomiska substans och den deltagande medlemsstatens territorium. Vad som närmare avses med ekonomisk substans eller koppling till territoriet anges emellertid inte. En precisering av denna del av förslaget är därför nödvändig.

Rådets direktiv 2011/16/EU om samarbete i fråga om beskattning kommer att vara tillämplig på den föreslagna skatten på finansiella transaktioner. De deltagande medlemsstaterna har därigenom rätt att begära upplysningar från Skatteverket.  Detta  kan medföra att Skatteverket måste genomföra administrativa utredningar på begäran av ett deltagande medlemsland. I vissa fall skulle sådana utredningar kunna bli omfattande. Ett sådant exempel är bedömningen av om ett företag ska anses vara ett finansinstitut enligt femtioprocentsregeln i den föreslagna artikel 1.8 j. Skatteverkets kostnader för detta arbete är för närvarande svåra att beräkna. De kontaktytor som redan finns för informationsutbyte och handräckning bör kunna användas även för utbyte av information rörande en finansiell transaktionsskatt. De ökade kostnaderna torde trots detta uppgå till åtminstone två miljoner kr per år.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall och rättslige experten Martin Loeb, föredragande.