På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Rubrik

Skatteverkets remissvar m.m. 2012

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2012-12-19 | 131 705399-12/112
  Betänkande Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)

 • 2012-12-19 | 131 695370-12/112
  Förvaltare av alternativa investeringsfonder, SOU 2012:67 (Fi 2012/3710)

 • 2012-12-17 | 131 649017-12/112
  Betänkande av bostadstaxeringsutredningen; Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52)

 • 2012-12-17 | 131 671630-12/112
  Slutbetänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten, SOU 2012:55 (Ju2012/5629/L6)

 • 2012-12-10 | 131-697761-12/112
  Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60), Fi2012/3786

 • 2012-12-03 | 131-563692-12/112
  Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47

 • 2012-11-29 | 131 697806-12/112
  Yttrande över promemorian Investeraravdrag

 • 2012-11-26 | 131 586651-12/112
  Promemorian Behöriga företrädare för myndigheter (Ds 2012:35)

 • 2012-11-26 | 131 437873-12/112
  Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

 • 2012-11-26 | 131-56730541-12/112
  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, SOU 2012:35

 • 2012-11-19 | 131-555917-12/112
  Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden, SOU 2012:49

 • 2012-11-15 | 131-651568-12/112
  Fordonsrelaterade skulder; Ds 2012:7

 • 2012-11-05 | 131 575631-12/112
  Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

 • 2012-11-05 | 131 664947-12/112
  Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36

 • 2012-10-29 | 131 627947-12/112
  Remissvar avseende promemorian Sekretess i det internationella samarbetet, Ds 2012:34

 • 2012-10-24 | 131 693473-12/112
  Förslag till vägledning om hållbarhetskriterier (dnr 2012‑004383)

 • 2012-10-22 | 131-628977-12/112
  Förslag till kapitel 11 och 12 om finansiella instrument (K3)

 • 2012-10-16 | 49-642/2012
  Konsekvensutredning med remiss

 • 2012-10-15 | 131-408125-12/112
  Ansökan om statlig avgiftshjälp för trossamfundet Islamiska Kulturcenterunionen , organisationsnummer 252002-8750

 • 2012-10-15 | Förslag från FAR om ändringar i Svensk standard för redovisningstjänster, REKO

 • 2012-10-15 | 131 614147-12/112
  Förslag från Finansinspektionen om ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

 • 2012-10-08 | 131 478372-12/112
  Kemikalieinspektionens rapport Bisfenol A i kassakvitton M2021/1772/Ke

 • 2012-10-01 | 131-493895-12/112
  Yttrande över Ds 2012:29 En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

 • 2012-10-01 | 131 496674-12/112
  Yttrande över Förslag till nationell tillämpning av EU:s timmerförordning

 • 2012-09-26 | 131 396966-12/112
  Yttrande över SOU 2012:29: Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid

 • 2012-09-24 | 131 496703-12/112
  Yttrande över Promemorian Genomförandet av blåkortsdirektivet Ds 2012:28

 • 2012-09-24 | 131 541477-12/112
  Yttrande över Kommissionens förslag om en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

 • 2012-09-17 | 131-573213-12/112
  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (det s.k. UCITS V-direktivet)

 • 2012-09-14 | 131 455047-12/112
  Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

 • 2012-09-10 | 131-451946-12/112
  Framställning om ändringar i vissa av Socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

 • 2012-09-03 | 131 573319-12/112
  Yttrande över promemorian "Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp (Fi2012/3114)

 • 2012-09-03 | 131-437725-12/112
  Yttrande över Ds 2012:24 Remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering

 • 2012-08-28 | Fi2012/3047
  AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven (SOU 2012:53)

 • 2012-08-27 | 131-511892-12/112
  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter, Com (2012) 352 final

 • 2012-08-27 | 131-490936-12/112
  Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag (COM (2012) 360 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning)

 • 2012-08-20 | 131-364661-12/112 och 131-468516-12/112
  Delbetänkandet Mindre våld för pengarna, SOU 2012:23, och skrivelsen med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

 • 2012-08-20 | 131 468412-12/112
  Näringsdepartementets promemoria Avveckling av program för energieffektivisering

 • 2012-08-13 | 131 437920-12/112
  Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto (Fi2012/2512)

 • 2012-08-13 | 131 452734-12/112
  Promemorian Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor Fi2012/2603

 • 2012-08-13 | 131 382296-12/112
  Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar, KOM(2012) 206 slutlig

 • 2012-08-09 | 131 381112-12/112
  Finansdepartementets promemoria Beskattning av tillsatser i motorbränsle

 • 2012-08-07 | 131 449756-12/112
  Promemoria Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av nytt filmavtal, Fi2012/2562

 • 2012-07-20 | 131 466148-12/112
  Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018, Fi2012/2650

 • 2012-07-16 | 131-420331-12/112
  Kompletterande remiss om ändrad koncerndefinition, Ju2009/5053/L1

 • 2012-07-10 | 131 452741-12/112
  Sänkta trösklar - högt i tak (SOU 2012:31)

 • 2012-07-10 | 131 455088-12/112
  Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera

 • 2012-07-09 | 131 452724-12/112
  Remiss från Finansdepartementet angående ”Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare ränteavdragsbegränsningar – avseende den kompletterande regeln till den s.k. tioprocentsregeln för bl.a. företag skattskyldiga till avkastningsskatt”

 • 2012-06-25 | 131 258726-12/112
  Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

 • 2012-06-18 | 131 376330-12/112
  Delbetänkandet Registerdata för forskning, SOU 2012:36

 • 2012-06-18 | 131 285396-12/112
  Promemorian Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

 • 2012-06-18 | 131-315846-12/112
  Betänkandet "Snabbare betalningar", SOU 2012:11

 • 2012-06-12 | 131-289601-12/12
  Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

 • 2012-06-04 | 131-293841-12/112
  Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (Dnr U2012/2313/F)

 • 2012-05-23 | 131-302206-12/112
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, remiss från Finansdepartementet

 • 2012-05-21 | 131 265747-12/112
  Kommissionens förslag rörande samordning av de sociala trygghetssystemen mellan EU och Albanien, Montenegro, San Marino respektive Turkiet samt kommissionens meddelande om den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet

 • 2012-05-15 | 131 285408-12/112
  Europeiska kommissionens utkast till meddelande om statligt stöd för filmer och andra audiovisuella verk

 • 2012-05-14 | 131 126411-12/112
  Betänkandet ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (SOU 2011:84)

 • 2012-05-14 | 131 116429-12/112
  Finansdepartementets promemoria: Revision i finansiella företag. Finansdepartementets Dnr Fi2012/533

 • 2012-05-07 | 131 269295-12/112
  Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

 • 2012-05-02 | 131 228133-12/112
  Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

 • 2012-05-02 | 131-242918-12/112
  Remiss promemorian Ändring i 45 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Fi 2012/1541

 • 2012-04-26 | 131 254499-12/112
  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie, TSV 2012-208

 • 2012-04-23 | 131 215226-12/112
  Effektivare ränteavdragsbegränsningar, promemoria från Finansdepartementet

 • 2012-04-23 | 131 137513-12/112
  Betänkandet åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

 • 2012-04-23 | 131-158837-12/112
  Karenstid för egenföretagare, m.m. (Ds 2012:9)

 • 2012-04-23 | 131 162249-12/112
  Remiss av promemorian om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot (Fi2007/4082)

 • 2012-04-16 | 131 208295-12/112
  Yttrande över Socialdepartementets promemoria om enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, m.m., S2012/2173/SF

 • 2012-04-16 | 131-67467-12/112
  SOU 2011:74 I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden

 • 2012-04-10 | 131 99583-12/112
  Betänkande av utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer (SOU 2011:81)

 • 2012-04-10 | 131-201937-12/112
  Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser, en kompletterande promemoria till SOU 2009:46

 • 2012-04-10 | 131 180140-12/112
  Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) Dnr Ju 2009/9053/L6

 • 2012-04-10 | 131-197944-12/112
  Remissen Sekretess för uppgifter i utländska databaser (Ju2012/2332/L4)

 • 2012-04-04 | 131 95945-12/112
  Skatteincitament för riskkapital, SOU 2012:3

 • 2012-03-26 | Dnr 131 78144-12/112
  Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning

 • 2012-03-26 | 131 890355-11/112
  Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. (Ds 2011:45)

 • 2012-03-19 | 131 129386-12/113
  Yttrande över förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser

 • 2012-03-19 | 131-7863912/112
  Skatteverkets yttrande över Promemorian Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna

 • 2012-03-12 | 131 111688-12/112
  Departementsskrivelse Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (A 2012/408/A)

 • 2012-03-06 | 131 109873-12/112
  Remiss om föreskrifter om indelning i utsläppsklasser

 • 2012-03-05 | 131 112403-12/112
  Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) , Ju 2012/1000/L6

 • 2012-03-05 | 131-43640-12/112
  Yttrande över Nya regler om prospekt, Ds 2012:1 (Fi 2012/55)

 • 2012-03-05 | 131 864810-11/112
  Yttrande gällande Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet SOU 2011:78

 • 2012-02-27 | 131 70387-12/112
  Remiss av kommissionens förslag om genomförandet av förenklat system för redovisning av mervärdesskatt (mini one stop shop), KOM (2012) 2 slutlig

 • 2012-02-27 | 131 888825-11/112
  Förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013, L2011/3351

 • 2012-02-20 | 131-814833-11/112
  Statsstödsutredningens betänkande SOU 2011:69 - "Olagligt statsstöd"; remiss 2011-11-18

 • 2012-02-15 | 131 851544-11/112
  Departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41)

 • 2012-02-13 | 131 856833-11/112
  Europeiska kommissionens förslag [KOM(2011)714] till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater

 • 2012-02-06 | 131 894253-11/112
  Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408

 • 2012-01-30 | 131 901640-11/112
  Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU- direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: Förslag och bedömningar avseende nära- nollenergibyggnader (N/2011/7477/E) samt två under hand bifogade kompletteringar till denna

 • 2012-01-23 | 131 20046-12/112
  Promemorian Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen, Fi 2012/90

 • 2012-01-23 | 131 739265-11/112
  Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68

 • 2012-01-13 | 131 70374-12/112
  Kustbevakningsdataförordning

Skatteverket

Till toppen