Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Datum: 2012-06-25

Dnr/målnr/löpnr:
131 258726-12/112
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Enheten för försäkring och redovisning
103 33 STOCKHOLM

Remiss 2012-04-12; dnr Fi 2011/4348

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen som lämnas i promemorian.

 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättsliga experten Mary-Anne Carlsson, föredragande.