Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Datum: 2012-06-12

Dnr/målnr/löpnr:
131-289601-12/12
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Skatteverket är remissinstans i rubricerat betänkande.

De föreslagna förvaltningsbolagens verksamhet medför inga direkta formella eller juridiska konsekvenser för Skatteverket att ta ställning till. Skatteverket har därför inga invändningar mot förslaget till en ny statlig ägarförvaltning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör Ingemar Hansson. I beslutet har även deltagit ekonomidirektören Fredrik Rosengren och controller Mats Sjöfors, den senare föredragande.