Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Datum: 2012-06-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 285396-12/112
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2012-04-19, U2012/2475/UH

 
Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Vilhelm Andersson, enhets-chefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige experten Mikael Sindahl, föredragande.