Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delbetänkandet Mindre våld för pengarna, SOU 2012:23, och skrivelsen med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

Datum: 2012-08-20

Dnr/målnr/löpnr:
131-364661-12/112 och 131-468516-12/112
Kulturdepartementet (Ku2012/694/MFI)

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerade betänkande och skrivelse.

Förslagen har granskats utifrån deras eventuella påverkan på Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Skatteverket ställer sig positiv till en författningsreglering av ett centralt register över personer med tillträdesförbud och/eller arrangörsavstängning.

Härutöver vill Skatteverket påpeka följande.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang innehåller hänvisningar till bestämmelser i personuppgiftslagen som endast ska tillämpas när en myndighet är personuppgiftsansvarig (8 och 52 §§).

Regleringen av sekretess för aktuella uppgifter hos Riksidrottsförbundet får inte medföra att myndigheters möjligheter att ta del av aktuella uppgifter försämras eller omöjliggörs.

_______________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga specialisten Helena Fjellman, föredragande.