Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag från Finansinspektionen om ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Datum: 2012-10-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 614147-12/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning innebär att koncernbidrag ska redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Skatteverket anser att redovisningsreglerna för koncernbidrag i FFFS 2008:25 bör samordnas med dessa Det minskar risken för felaktigheter i inkomstdeklarationen och medför en förenkling i företagens redovisningsrutiner. I övrigt tillstyrker Skatteverket ändringsförslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.