Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser

Datum: 2012-03-19

Dnr/målnr/löpnr:
131 129386-12/113
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ju2012/1473/L1

 
Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i sak.

 
Förslaget medför ökade kostnader av engångskaraktär för Skatteverket som beräknats till 900 000 kr avseende anpassning av IT-stöd samt ändringar i broschyrer, blanketter m.m.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Rickard Andersson, föredragande.