Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden, SOU 2012:49

Datum: 2012-11-19

Dnr/målnr/löpnr:
131-555917-12/112
Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Ju2012/5431/DOM


Skatteverket har inget att invända mot utredningens förslag.

I det följande lämnas synpunkter beträffande ökade kostnader samt skattetillägg.

Ökade kostnader

Skattebrottsenheternas förundersökningar innehåller till stor del redogörelser för ekonomiskt komplicerade sakomständigheter. Utredningen förordar visserligen muntliga översättningar som huvudregel, men man anger att skriftlig översättning kan behövas för "exempelvis handlingar med tekniskt eller ekonomiskt komplicerade sakomständigheter". I detta kan man självfallet inbegripa revisionspromemorior, omprövningsbeslut m.fl. handlingar från Skatteverket. Detta kommer att medföra att stora delar av förundersökningsprotokollet i utredningar avseende misstänkt ekonomisk brottslighet behöver översättas skriftligt.

Utredningen föreslår att den myndighet som producerat handlingen ska bekosta översättningen. I de förundersökningar där Skattebrottsenheten biträder åklagare är det Skattebrottsenheten som producerar förundersökningsprotokollet. Det är också vanligtvis Skattebrottsenheten som delger förundersökningen även i de fall den misstänkte är frihetsberövad om Skattebrottsenheten har huvudansvaret för brottsutredningen.

Vid skattebrottsenheterna genomförs årligen drygt 2 000 förundersökningar. En icke oväsentlig del av dessa förundersökningar avser misstänkta personer som har ringa eller bristande kunskap i det svenska språket. Det finns anledning anta att kraven på tolk och översättning av dokument kommer att öka i och med den lagreglering som nu föreslås. Utredningens förslag kommer därför med all säkerhet att innebära stora kostnadsökningar avseende tolk- och översättningskostnader för Skatteverket. Hur stora kostnadsökningar som detta kommer att medföra för Skatteverket går inte att uppskatta med någon säkerhet idag.

Kostnaderna för att översätta en revisionspromemoria eller ett omprövningsbeslut på exempelvis 40 respektive 10 sidor kan grovt uppskattas till 25 000 kr respektive 6 000 kr per dokument.

Utredningen har uppskattat att kostnaderna för Skatteverkets Skattebrottsenheter kommer att öka med ca 100 000 kr per år, en ökning om ca 20 procent, för kostnadsposterna tolkning och översättning. Skatteverket anser det troligt att ökningen av dessa kostnadsposter kommer att bli mångdubbelt större än utredningens uppskattning. Skatteverket uppskattar att kostnaderna kommer att uppgå till åtminstone ca 1 000 000 kr per år, en ökning om ca 100 procent.

Utredningen föreslår att det ska regleras i lag att rättstolk eller annan auktoriserad tolk samt auktoriserad translator ska anlitas i första hand. Tillgången på sådan kompetens är i viss mån begränsad, i vart fall utanför storstäderna. Detta kommer också att medföra att kostnaderna för tolk på plats kommer att öka kostnaderna väsentligt i och med långa tidskrävande resor.

Utredningen föreslår att videokonferensutrustning ska kunna användas vid tolkning. Skatteverket har idag videokonferensutrustningar som möjliggör detta arbetssätt, om än i viss begränsad omfattning. Det kan hållas för sannolikt att ytterligare sådan utrusning behöver köpas in.

Att hålla förhör när tolk ska delta via video är ett arbetssätt som normalt inte tillämpas idag. Att tillämpa ett sådant arbetssätt kommer att kräva viss utbildning för Skattebrottsenheternas utredare för att inte äventyra kvalitén i brottsutredningarna. Även detta kommer att medföra ökade kostnader för Skatteverket.

Skattetillägg

I betänkandet har begreppet straffrättsligt förfarande avgränsats med stöd av vedertagna definitioner inom straffrätten och i överensstämmelse med hur svensk rätt på området är uppbyggd. Utredningen gör bedömningen att förvaltningsrättsliga åtgärder som kan följa av ett brott faller utanför begreppet straffrättsligt förfarande. Det innebär att t.ex. skattetillägg inte ska omfattas av direktivet.

I direktivet ges inte någon egentlig vägledning om vilka sanktionsformer som är avsedda att omfattas och Skatteverket har i sak inte något att erinra mot den avgränsning som valts i betänkandet. Skatteverket vill dock framhålla att det finns andra tolkningsfakta som skulle kunna beaktas vid bedömningen av direktivets räckvidd. I den engelska versionen av direktivet används uttrycket "criminal proceedings" och det kan erinras om att detta uttryck i annat sammanhang ansetts omfatta skattetillägg (jfr. artikel 4 av den engelska versionen av det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen (dubbelbestraffningsförbudet) och  Högsta domstolens tolkning av begreppet i NJA 2010 s. 168  I och II).

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Sara Enbom och rättsliga specialisten Petra Bove, föredragande.