Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, SOU 2012:35

Datum: 2012-11-26

Dnr/målnr/löpnr:
131-56730541-12/112
Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerade betänkande.

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag till författningsändringar. Därutöver lämnas synpunkter i de delar av förslaget som påverkar Skatteverkets verksamhet.

Skatteverket är positivt till kriminalisering av barn- respektive tvångsäktenskap. Verket anser att detta är en viktig del i skyddet mot att barn gifts bort, eller att någon gifter sig under tvång. Verket har i yttrande över betänkandet SOU 2008:41 påtalat att det verkliga problemet för barnen inte är de fall då ett civilrättsligt gällande äktenskap kommer till stånd genom vigsel utan det betydligt vanligare förfarandet att barnen "gifts bort" genom en äktenskapsliknande ceremoni. Det är därför tillfredsställande att kriminaliseringen kommer att omfatta dessa ceremonier som inte konstituerar ett rättsligt äktenskap i Sverige men som traditionellt sett behandlas som ett sådant.

I övrigt instämmer Skatteverket i utredningens förslag att på olika sätt förhindra att unga människor gifts bort mot sin vilja.

9 Erkännande av utländska äktenskap

Skatteverkets uppfattning är att äktenskapsdispensen för underåriga kan slopas utan att det uppstår några negativa effekter. Är syftet att tydliggöra att barnäktenskap inte accepteras i det svenska samhället, är det dock, enligt Skatteverkets mening, nödvändigt att, i samband med den fortsatta beredningen, klargöra att Skatteverket vid erkännandeprövningen inte längre ska ta hänsyn till om dispens för äktenskapet har lämnats i utlandet.

11.6 Kammarkollegiets tillsyn över trossamfundens vigselverksamhet

Skatteverket saknar idag förutsättningar att utföra en effektiv kontroll av vigselförrättare i samband med registrering av vigslar. Ett samlat register med alla behöriga vigselförrättare skulle förbättra Skatteverkets möjlighet att  uppmärksamma  vigselförrättare som agerar i strid mot lagen. Skatteverket föreslår att en myndighet får ansvaret för registerföringen av behöriga vigselförrättare i landet.