Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie, TSV 2012-208

Datum: 2012-04-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 254499-12/112

Skatteverket har inga synpunkter på utformningen av de föreskrifter och allmänna råd som nu föreslås, men en bedömning bör göras om de föreslagna lydelserna kan utgöra hinder för en samsyn med Skatteverkets motsvarande tillämpning av begreppet "närmast jämförbara bil".
 
Skatteverket har sedan år 2000 i egna allmänna råd fastställt vad som bör anses utgöra "närmast jämförbara bil" för miljöbilar enligt 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Det handlar årligen om över hundratalet bilmodeller och under årens lopp har en administrativ praxis utvecklats för att få förutsägbarhet och likabehandling mellan olika bilmärken. Denna praxis innebär bl.a. att beloppsmässiga justeringar vid behov kan göras utifrån en viss bilmodell för att beakta miljöbilens högre tillverkningskostnad. Skatteverket vill peka på vikten av att en samsyn uppnås vid myndigheternas tolkning av begreppet, och att en bedömning därför bör göras om de föreslagna lydelserna kan utgöra hinder för en sådan samsyn. Myndigheterna bör sedan samråda vid beslut om jämförelsebilar.

Grunderna för Skatteverkets tillämpning framgår av prop. 1999/2000:6, s. 46-47 samt Skatteverkets meddelande SKV M 2011:27, avsnitt 3.3.3.

 
Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Urban Strömberg. Vi den slutliga handläggningen har även deltagit rättslige experten Yngve Gripple, föredragande.