Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av promemorian om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot (Fi2007/4082)

Datum: 2012-04-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 162249-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker de föreslagna ändringarna. Skatteverket anser att ändringarna bör genomföras så snart som möjligt.

Förslaget kommer att medföra att olika informationsinsatser måste göras. Kostnaderna för dessa kan hanteras inom Skatteverkets anslagsramar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Kerstin Alvesson, föredragande.