Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss från Finansdepartementet angående ”Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare ränteavdragsbegränsningar – avseende den kompletterande regeln till den s.k. tioprocentsregeln för bl.a. företag skattskyldiga till avkastningsskatt”

Datum: 2012-07-09

Dnr/målnr/löpnr:
131 452724-12/112
(Fi 2012/2385)

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

För information bifogas Finansdepartementets remiss. Se bilaga Pdf, 182 kB..

Skatteverket tillstyrker den föreslagna kompletterande regeln i lagrådsremissen. Vissa förtydliganden bör dock göras.

I allmänmotiveringen på sidan 49 sägs "Om hänsyn bara tas till beskattningen av ränteinkomsten är det därför i princip omöjligt för företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt att uppfylla villkoren i tioprocentsregeln". På sidan 52 sägs beträffande utländska motsvarigheter att "I sådana fall är företagen naturligtvis oförhindrade att tillämpa tioprocentsregeln oavsett vad som anges i den kompletterande bestämmelsen för företag som beskattas schablonmässigt". Dessa uttalanden förefaller motsägelsefulla. Det kan uppfattas som om svenska företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt i princip aldrig skulle kunna uppfylla villkoren i 10d § första stycket medan utländska motsvarigheter skulle kunna det. Samtidigt ska enligt den föreslagna lagtexten det utländska företaget beskattas på ett likartat sätt som ett svenskt företag och betala skatt som minst motsvarar avkastningsskatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Därmed bör det inte vara någon skillnad mellan svenska och utländska företag.  Även på andra ställen i detta avsnitt förekommer uttalanden som synes motstridiga i denna del. Förtydliganden kring vad som avses gälla i dessa hänseenden behövs.

Skatteverket utgår ifrån att en och samma gäldenär kan ha olika skulder till en och samma borgenär och att bedömningen av räntenivån därför ska göras per skuld. Detta får betydelse om de olika skulderna löper med olika räntesats. Även i denna del skulle ett förtydligande vara av värde.

Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören Stina Ögren. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: sektionschefen Mats Nilsson, och rättslige experten Per Danielsson, föredragande.