Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, remiss från Finansdepartementet

Datum: 2012-05-23

Dnr/målnr/löpnr:
131-302206-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm                                                                                       

Skatteverket är inte statistikmyndighet och berörs inte direkt av förslagen. Det betonas i förslaget att statistiken i ökad utsträckning ska använda administrativa register. De administrativa registren vid Skatteverket används redan idag i betydande omfattning av Statistiska centralbyrån (SCB) och samarbetet mellan Skatteverket och SCB fungerar väl.
 
Skatteverket har inga synpunkter på förslagen till ändring av förordningen. Skatteverket anser att ändringarna är angelägna av allmänna skäl eftersom kvaliteten på samhällets institutioner, såväl i Sverige som andra länder, indirekt är av betydelse för Skatteverkets verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Jan-Erik Bäckman. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit analytikern Annika Persson, föredragande.