Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skatteverkets yttrande över Promemorian Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna

Datum: 2012-03-19

Dnr/målnr/löpnr:
131-7863912/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 00  Stockholm

Skatteverket tillstyrker promemorians förslag att det införs en enhetlig begravningsavgiftssats för begravningshuvudmännen inom Svenska kyrkan.

I promemorian föreslagna författningsändringar bedöms medföra utvecklingskostnader för Skatteverket på 300 000 kr (500 h) och en årlig förvaltningskostnad på 100 000 kr (30 %).

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit avdelningschef Suzanne Lindblom, enhetschef Magnus Wallin och Henrik Lund, föredragande