Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss om föreskrifter om indelning i utsläppsklasser

Datum: 2012-03-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 109873-12/112
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

Skatteverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Skatteverket har förutom nedanstående påpekande inget att erinra mot förslaget.

Föreskrift

Vägavgift för tunga fordon differentieras efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. I dag tas samma vägavgiftsbelopp ut för fordon som uppfyller kraven för Euro 2 eller högre ställda krav. Direktiv 2006/38/EG medger dock en ytterligare differentiering upp till Euro 4 och renare. 

För att fastställa rätt vägavgift för ett fordon måste det av vägtrafikregistret framgå uppgifter om fordonets motor uppfyller vissa emissionsnivåer. Om detta inte kan ske på annat sätt än att fordonet indelas i en utsläppsklass bör Transportstyrelsen genom föreskriften även fastställa fler utsläppsklasser än utsläppsklass EEV. Det är i första hand fråga om äldre fordon med motorer som uppfyller emissionsnivåer för Euro 2, Euro 3 och Euro 4 som importeras. Saknas uppgift om emissionsnivåer för sådana fordon kommer vägavgift att tas ut med den högsta avgiften.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredningen tar genomgående fasta på att avsaknaden av reglering av utsläppsklass, motsvarande emissionskraven för Euro 4 på personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, får negativa skattekonsekvenser för den enskilde och att vissa bilar då beskattas enligt högsta skattenivån. Vare sig personbilar, lätta lastbilar eller lätta bussar beskattas utifrån en hög eller låg skattenivå baserad på emissionskrav för Euro 4 på så sätt som beskrivs i konsekvensutredningen. För personbil klass I kan i vissa fall emissionskrav motsvarande Euro 4 få betydelse för skatteuttaget.

Avsnitt 2.3 Utebliven reglering

Fordonsskatten för en personbil klass I av fordonsår 2006 eller senare påverkas inte av om det i vägtrafikregistret saknas uppgift om miljöklass 2005 eller utsläppsklass Euro 4 för fordonet. För personbilar klass I av tidigare fordonsår än 2006 som importeras kan dock uppgift om fordonet uppfyller kraven för miljöklass 2005 i den upphävda lagen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och motorbränsle påverka på vilken grund beskattningen ska ske. Däremot går det inte att avgöra om fordonsskatten blir högre eller lägre om den beräknas efter fordonets skattevikt eller efter fordonets koldioxidutsläpp vid blandad körning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättslige experten Ulf Båsjö.