Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter, Com (2012) 352 final

Datum: 2012-08-27

Dnr/målnr/löpnr:
131-511892-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

FI 2012/2697

Skatteverket begränsar sig till den del av förslaget som har koppling till Skatteverkets verksamhet.

En förbättrad information för paketerade investeringsprodukter är önskvärd. Detta då det är mycket vanligt att deklaranter inte  känner till vilken typ av värdepapper de investerat i och framför allt inte förstår hur värdepappret ska redovisas i deklarationen.

Av förslaget framgår att det är av vikt att investerare känner till ett antal faktorer som produktens funktionssätt, risk, kostnader m.m. En annan viktig fråga som inte berörs i förslaget är information om hur instrumentet ska beskattas. Hur paketerade investeringsprodukter ska beskattas är ofta inte självklart och kvittningsreglerna i inkomstslaget kapital är komplicerade. Beroende på om instrumentet ska ses som en delägarrätt, fordringsrätt eller annan tillgång kan skatteutfallet skilja sig åt.

Under senare tid har Skatteverket konstaterat att investeringsprodukter säljs till svenska investerare med upplysningen att det inte är känt hur produkten ska beskattas. Bara en del av emittenterna frågar Skatteverket och/eller Skatterättsnämnden medan andra har en vag uppfattning om hur beskattning ska ske när en ny produkt kommer ut på marknaden. Detta innebär att det idag säljs produkter där beskattningen av produkten är okänd vid försäljningstillfället och själva beskattningsfrågan får klaras ut i efterhand.

En förbättrad och enkel information om produkten underlättar för Skatteverkets bedömning om hur beskattningen ska göras.  Information hur investeringsprodukten ska beskattas bör dock framgå av föreslaget faktablad och avse så många EU-länder som möjligt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lena Abrahamsson och rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.