Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (det s.k. UCITS V-direktivet)

Datum: 2012-09-17

Dnr/målnr/löpnr:
131-573213-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2012/2962

Förslaget innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lena Abrahamsson och rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.